Przetargi.pl
Budowa chodnika wraz z wjazdami wzdłuż drogi powiatowej nr 1915 E na terenie Kol. Żuchowice - Gorzkowice, dz. nr 833 obręb Żuchowice, dz. nr 402 obręb Gorzkowice

Gmina Gorzkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-350 Gorzkowice, ul. Szkolna 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6818006 , fax. 044 6818006
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzkowice
  ul. Szkolna 3 3
  97-350 Gorzkowice, woj. łódzkie
  tel. 044 6818006, fax. 044 6818006
  REGON: 59064787100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika wraz z wjazdami wzdłuż drogi powiatowej nr 1915 E na terenie Kol. Żuchowice - Gorzkowice, dz. nr 833 obręb Żuchowice, dz. nr 402 obręb Gorzkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika wraz z wjazdami do posesji wzdłuż drogi powiatowej Nr 3915E odcinek Kolonia Żuchowice - Gorzkowice na działkach o nr ewid. 402 obręb Gorzkowice oraz 833 obręb Żuchowice Kolonia (km 0+000 do1+165). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik nr 10, 11 i 12 do SIWZ, tj. projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar. Przy czym zakres robót oraz technologię robót określają projekty budowlane. Przedmiary robót załączone do specyfikacji są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią funkcję pomocniczą. 3. Zakres prac obejmuje między innymi: a) pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania, b) przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu (jeśli wymagany), c) organizację i zabezpieczenie placu budowy, d) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, 4. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP, 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancji na zainstalowane materiały i urządzenie nie krótszej niż oferowana przez producenta ( załącznik nr 3). 6. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, muszą one posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty gwarantujące bezpieczeństwa ich użytkowania. Dokumenty te należy przedłożyć Zamawiającemu po zakończeniu prac. Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie (Załącznik nr 2). 7. Ilekroć w dokumentacji projektowej użyta jest nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 8. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosownych dokumentów m. in.: atest, aprobaty techniczne. 9. W przypadku, gdy podczas oceny ofert zostanie stwierdzone, że zaoferowane materiały nie spełniają warunku równoważny w odniesieniu do wymienionych w dokumentacji projektowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę. 10.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową. 11.Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobycie dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy wykonania niniejszego zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godzin oględzin z pracownikiem urzędu. 12.Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 9 - Wzór Umowy §12. 13. Kody CPV: - 45.11.12.00 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - 45.23.32.60-9 - Roboty w zakresie nawierzchni dla pieszych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta winna być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45 PZP) o wartości: 5.000zł słownie ( pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach