Przetargi.pl
BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2409W W MIEJSCOWOŚCI CEGIELNIA PSUCKA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Mazowiecka 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7753679, 7753258 , fax. 022 7753679
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Mazowiecka 10 10
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7753679, 7753258, fax. 022 7753679
  REGON: 01327010000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowodworski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 2409W W MIEJSCOWOŚCI CEGIELNIA PSUCKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2409w w m. Cegielnia Psucka w km 4+881,00 - 5+290,00. długość odcinka: 409,00 m Realizacja robót budowlanych polega na: - Wytyczeniu obiektu w terenie - Robotach ziemnych (wr
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2500.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj; - uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, - których przedmiotem działalności jest wykonywanie budowy i przebudowy dróg, oraz zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż wartość składanej oferty brutto, - posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący właściwym potencjałem kadrowym i technicznym zapewniającym prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - kierownik robót zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane w zakresie drogowym oraz przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. - znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj; przedstawią polisę lub inny dokument potwierdzający , że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł, , lub złożą oświadczenie, że w przypadku wyboru ich oferty, ubezpieczenie OC na taką sumę zostanie zawarte przed podpisaniem umowy. - przedłożą wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. Nr 87 z 2006r., poz. 605 z późn. zm.). - wniosą na warunkach zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych i siwz wymagane wadium. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania robót związanych z przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 p.z.p. zobowiązany jest on załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 1 do oferty), (konsorcjum - oświadczenie składa każdy z ubiegających się Wykonawców lub pełnomocnik działający w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną) 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 2 do oferty), (konsorcjum - każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokument) 1.3 aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz z ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 3 i 4 do oferty), (konsorcjum - każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokument) W/w dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest on załączyć do oferty następujące dokumenty: 2.1 wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w realizacji zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku informacji, że Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Kierownik robót zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane w zakresie drogowym zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, (załącznik nr 5 do oferty), (konsorcjum - wykaz osób i podmiotów będzie oceniany łącznie) 2.2 wykaz sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. W przypadku informacji, że Wykonawca będzie dysponował, należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, (załącznik nr 6 do oferty), (konsorcjum - wykaz sprzętu będzie oceniany łącznie) 2.3 wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (do oceny spełnienia warunku doświadczenia Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej dwóch robót z zastosowaniem podobnej technologii, przy czym łączna wartość tych robót jest nie mniejsza niż wartość składanej oferty brutto) - (załącznik nr 7 do oferty), (konsorcjum - co najmniej jeden Wykonawca musi spełnić warunek) 2.4 wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, (załącznik nr 8 do oferty). 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zobowiązany jest on załączyć do oferty następujące dokumenty: 3.1 polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000 zł, lub oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, ubezpieczenie OC na taką sumę zostanie zawarte przed podpisaniem umowy (załącznik nr 9 do oferty). Ponadto do oceny spełniania wymaganych warunków należy załączyć: - zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy lub oświadczenie stwierdzające akceptację umowy, (załącznik nr 10 do oferty), - dowód wniesienia wadium (załącznik nr 11 do oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowodworski.pl www.bip.nowodworski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach