Przetargi.pl
Budowa chodnika w miejscowości Mosina

Gmina Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3743294 , fax. 94 3742008
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczecinek
  ul. Pilska 3 3
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3743294, fax. 94 3742008
  REGON: 33092090800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w miejscowości Mosina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wraz z przejazdami zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1284Z, w miejscowości Mosina. Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami na odcinku 152m, od km 0+016,60 do km 0+168,52.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaszczecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach