Przetargi.pl
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 UL. JASTRZĘBSKA W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-609 Katowice, Lechicka 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  Lechicka 24
  40-609 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 276303005
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 UL. JASTRZĘBSKA W MIEJSCOWOŚCI HAŻLACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 (klasa techniczna G) na odcinku od km 20+206 do km 21+034,31 w miejscowości Hażlach. Zakres zadania obejmuje ponadto wymianę warstw bitumicznych jezdni w tym warstwę ścieralną SMA 11 S PMB 45/80-80, warstwę wiążącą SMA 16 W PMB 45/80-80 oraz warstwę podbudowy bitumicznej AC 22 P PMB 45/80-80 (zakres zgodnie z projektem oraz lokalnie miejsca wytypowane przez Kierownika Budowy z Inspektorem Nadzoru). W ramach zadania należy wykonać także pobocza z frezu bitumicznego oraz oczyścić rów po stronie lewej zgodnie z kilometrażem.Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i dokumentach zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach