Przetargi.pl
Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Lęborku

Gmina Miasto Lębork ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 862 42 80 , fax. 59 862 24 27
 • Data zamieszczenia: 2021-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lębork
  ul. Armii Krajowej 14
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27
  REGON: 77097973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.lebork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Lęborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa około 650 mb chodnika z kostki brukowej betonowej w ul. Harcerzy w Lęborku. 2. Zakres robót do realizacji zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje w szczególności: a) Utwardzenie nawierzchni chodników około 1280 m2: b) Utwardzenie na wjeździe do posesji na dz. nr 299/2, obr. 5 Lębork około 10 m2: c) Elementy ulic; - krawężnik betonowy wtopiony około 23 mb; - obrzeże betonowe na ławie betonowej około 1258 mb; d) Rury osłonowe na kable około 10 mb; e) Wycinka 6 drzew. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 3.1. dokumentacją projektową pn. „Przebudowa ul. Harcerzy w Lęborku – budowa bezpiecznego chodnika” zawierającą: 3.1.1. Projekt budowlany ; 3.1.2. Projekt wykonawczy; 3.1.3. Specyfikacja techniczna; 3.1.4. Przedmiar; 3.1.5. Zaświadczeniem Starosty Lęborskiego z dnia 09.09.2019 r. nr B.6743.502.2019.GG o braku sprzeciwu wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 9. Zakres zamówienia obejmuje również: 9.1. Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie; 9.2. Ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających); 9.3. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów); 9.4. Organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (wraz z wniesieniem opłaty) jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem; 9.5. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją; 9.6. Realizacje prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych; 9.7. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych; 9.8. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego; 9.9. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów; 9.10. Wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Przed rozbiórką materiałów, komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie do magazynu wskazanego przez Zamawiającego (do 3,0 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, płyty Yomb, krawężniki na palety, itp.); Wszystkie pozostałe materiały nie nadający się do ponownego wykorzystania (materiał ziemny) Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach