Przetargi.pl
Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie.

Gmina Świeszyno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-024 Świeszyno, Świeszyno
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 60 120 , fax. 94 31 61 491
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świeszyno
  Świeszyno 71
  76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 60 120, fax. 94 31 61 491
  REGON: 330920707
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia został podzielony na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część 1 – „Budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Strzekęcinie, gmina Świeszyno”. Część 2 – „Budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Strzekęcinie, gmina Świeszyno” – rozbudowa sieci wodociągowej Nr sprawy RIG.271.181.2018 3.4. Miejsce realizacji: Inwestycja związana ze zmianą zagospodarowania na cele budowy centrum turystyczno - rekreacyjnego zlokalizowana będzie na działce nr ew. 17/3, obręb 0074 w miejscowości Strzekęcino, woj. Zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Świeszyno. Istniejący zjazd na działkę bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 167 w południowo zachodniej części działki. Inwestycja związana z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej zlokalizowana będzie na działkach o nr ew. 13/5, 13/17, 38, 17/1, 17/3, obręb 0074 w miejscowości Strzekęcino, woj. Zachodniopomorskie, powita koszaliński, gmina Świeszyno. 3.5. Przedmiot zamówienia Podstawowe dane liczbowe dotyczące przedmiotu inwestycji: • Powierzchnia działki ewidencyjnej 17/3 (w granicy inwestycji) 20 446,00 m2 • Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku socjalno-szatniowego 117,63 m2 • Powierzchnia terenu rekreacyjnego 1 353,00 m2 • Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (kostka betonowa) 363,50 m2 • Długość rozbudowywanej sieci wodociągowej (w gr. Opr. Ok. 230 mb) 435 m2 Dokumentacja projektowa podzielona jest na 3 etapy, natomiast przedmiot zamówienia obejmuje tylko etap III oraz rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej. Zamówienie podzielono na dwie części: Część 1: „Budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Strzekęcinie, gmina Świeszyno” ETAP III – Strefa rekreacji: 1) Roboty przygotowawcze, w tym wycinka zadrzewienia 2) Roboty ziemne; 3) Wykonanie placu z kostki betonowej – lokalizację placu należy zmienić w uzgodnieniu z Zamawiającym;Wykonanie sceny; 4) Wykonanie parkietu tanecznego przed sceną oraz nawierzchni pod sceną i częścią wypoczynkowo-rekreacyjną z kostki betonowej 5) Budowa pergoli; 6) Dostawa i montaż membrany zadaszeniowej pergoli umożliwiająca demontaż na zimę. 7) Budowa elementów małej architektury (ławki piknikowe, huśtawki drewniane, stojaki na rowery, kosze na śmieci, palenisko do części rekreacyjnej oraz ławki z półbala wokół paleniska) 8) Zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie zieleni); 9) Wykonanie odwodnienia terenu w zakresie Etapu III 10) Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 11) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych; 12) Dostawa i montaż szafy elektrycznej; 13) Wykonanie oświetlenia sceny; 14) Ogrodzenie terenu etapu III (wraz z bramami i furtkami) wraz z jego oznakowaniem i montażem systemu monitoringu; 15) Wykonanie dojścia z drogi wojewódzkiej w zakresie etapu III. Uwaga: Zamawiający rezygnuje z zastosowanego w projekcie paleniska. Należy wykonać palenisko o średnicy 150 cm, z palisady betonowej, wypełnione piaskiem. Wokół paleniska, na placu z kostki betonowej, należy ustawić 8 ławek z półbala bez oparcia o zwartej konstrukcji, z drzewa liściastego lub iglastego, długość ławki 2,00-2,20 m. Zamówienie obejmuje również dostawę jednego zestawu do grillowania składającego się ze stojaka i okrągłego rusztu. Część 2: „Budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Strzekęcinie, gmina Świeszyno” -rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej 1) Wykonanie przyłącza oraz zewnętrznej instalacji wody na odcinku W1 – W13 zgodnie z dokumentacją projektową. 2) Wykonanie hydrantu ogrodowego Hogr1 DN50, przyłącze wykonać bezpośrednio z sieci wodociągowej na odcinku W7 – W9. 3) Wpięcie istniejącego przyłącza budynku zaplecza sanitarno-szatniowego „A” do budowanej sieci wodociągowej Zakres wykonywanej sieci wodociągowej został przedstawiony w załączniku nr 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do przedmiotowej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Część 2 - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem: „Wadium na znak sprawy – RIG.271.181.2018 część nr ….” Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.6 Wadium wnoszone przez wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców – pełnomocnika (Lidera Konsorcjum) z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 5.7 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 5.8 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Wykaz osób do oceny w kryterium: Doświadczenie kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.3 lit. B i pkt. 11.2. C rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony na/wg załącznika Nr 7A do SIWZ 3. Dowód wniesienia wadium – potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 4. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 5 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach