Przetargi.pl
Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – etap II

Gmina Mielno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, Bolesława Chrobrego 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielno
  Bolesława Chrobrego 10
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330920653
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielno.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót składających się na etap II, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa, obejmujący: projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót (załącznik nr 5 do SWZ), ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia mają charakter wyłącznie pomocniczy.3. Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji projektowej jest tylko przykładowy. W każdym przypadku pojawienia się w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy uznać to za niewiążące - w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych, tj. posiadających cechy i parametry te same lub nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tego materiału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie, Oddział w Będzinie,nr 89 8581 1014 2005 2000 0253 00155. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Zasady zwrotu wadium oraz zatrzymania wadium określoną są w art. 98 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej, o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż1 000 000,00 zł;2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł .2. W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:1) zrealizował w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto;2) dysponuje osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach