Przetargi.pl
BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W CEDYNI

GMINA CEDYNIA ogłasza przetarg

 • Adres: 74-520 Cedynia, pl. Wolności 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 41 44 006
 • Data zamieszczenia: 2022-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CEDYNIA
  pl. Wolności 1
  74-520 Cedynia, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 41 44 006
  REGON: 811684580
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cedynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W CEDYNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Cedyni.2. Zakres zamówienia obejmuje wybudowanie nowego budynku w Cedyni obręb Cedynia 0003, dz. nr 38/1, 366, 367, w tym: m. in. wykonanie robót:• Roboty ogólnobudowlane: roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, dach konstrukcja z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa, roboty izolacyjne, roboty wykończeniowe, elewacja, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu,• Roboty sanitarne: roboty instalacyjne w budynkach, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,• Roboty elektryczne: roboty budowlane w zakresie usunięcia kolizji, budowy linii energetycznych, instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, roboty instalacji elektrycznych, fotowoltaika.3. Zakres robót do wykonania szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa oraz pomocniczo przedmiary. Wykonawca nie jest zobowiązany do załączenia do oferty wypełnionych przedmiarów.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wyposażenie budynku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacją projektową.5. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowane z państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wybudowaniu budynku wraz z infrastrukturą, obejmującą roboty elektryczne i sanitarne, o łącznej wartości przynajmniej 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych brutto).W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi w całości spełniać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów wiedzy i doświadczenia członków konsorcjum lub s.c. w celu wspólnego spełniania warunku udziału w postępowaniu. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotu udostępniającemu mu zasoby wiedzy i doświadczenia. Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami w celu wykazania spełnienia tego warunkuW przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Zamawiający w ramach wyżej określonego warunku zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie robotę budowlaną wykonaną w ramach jednego kontraktu, zlecenia lub jednej umowy2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują albo będą dysponować minimum po 1 (jednej) osobie, skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, na każde z wymienionych poniżej stanowisk:a) Kierownika Budowy – będzie pełnił nadzór nad realizacją robót budowlanych. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (łącznie):• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,• na dzień składania ofert posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (liczone od daty uzyskania uprawnień zawodowych)b) Kierownika robót sanitarnych - Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (łącznie):• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;• na dzień składania ofert posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru sanitarnych (liczone od daty uzyskania uprawnień zawodowych).c) Kierownika robót elektrycznych - Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (łącznie):• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;• na dzień składania ofert posiada co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych (liczone od daty uzyskania uprawnień zawodowych);• Wyżej wskazane uprawnienia budowlane muszą być zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.78 t.j. z późn. zm.).• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.• Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania przez wykonawcę jedną osobą na więcej niż jedno stanowisko, pod warunkiem spełniania warunku doświadczenia i uprawnień przez tą osobę.Ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia, wykazującego znajomość języka technicznego odpowiednio w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale VI SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach