Przetargi.pl
Budowa Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk- Południe Ośrodek Społeczno-Kulturalny i Edukacyjny wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu w Gdańsku- Ujeścisku przy ul. Wadowickiej 5.

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-809 Gdańsk, Wilanowska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48587178801 , fax. +48587178800
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Wilanowska 2a
  80-809 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48587178801, fax. +48587178800
  REGON: 19133047900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gtbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego, TBS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk- Południe Ośrodek Społeczno-Kulturalny i Edukacyjny wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu w Gdańsku- Ujeścisku przy ul. Wadowickiej 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk Południe Ośrodek Społeczno-Kulturalny i Edukacyjny przy ul. Wadowickiej 5 z wyposażeniem „pod klucz” wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną, chodnikami, miejscami parkingowymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz budowa fragmentu ulicy Wadowickiej z chodnikiem, zagospodarowaniem terenu oraz siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicy i wjazdem na terenu budynku CAL
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły określa SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Druk oferty, ewentualne pełnomocnictwa. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należytego wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach