Przetargi.pl
Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie

Gmina Poświętne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-315 Poświętne, Akacjowa 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poświętne
  Akacjowa 4
  26-315 Poświętne, woj. łódzkie
  REGON: 590648110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poswietne.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa całorocznej zjeżdżalni z igielitu na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej przy Gminnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Studziannie, zlokalizowanego na działce 326/1, obręb Studzianna.2. Zakres robót obejmuje:2.1. Uporządkowanie i przygotowanie terenu2.2. Wymodelowanie spadków stoku oraz kierunku jazdy,2.3. Wyrównanie podestu zjeżdżalni,2.4. Wykonanie dojścia do zjeżdżalni (wymodelowanie i wyrównanie terenu),2.5. Wykonanie balustrady wzdłuż dojścia i na szczycie (podeście) zjeżdżalni,2.6. Montaż 2 ławek na podeście2.7. Wykonanie ograniczników zjazdu2.8. Umocnienie skarp zjeżdżalni, ułożenie geowłókniny i agrotkaniny,2.9. Wykonanie nawierzchni zjazdowej z igelitu typu mata tubingowa,2.10. Montaż tablicy z regulaminem korzystania ze zjeżdżalni.2.11. Dostawa 6 pontonów przystosowanych do zjeżdżania na tubingu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie zjeżdżalni/toru z nawierzchnią zjazdu wykonaną z igielitu i lub maty tubingowej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto;2. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (na stanowisko kierownika budowy),, zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. P.b, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.. Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełnienia warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach