Przetargi.pl
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowosci Hucisko, Gmina Harasiuki - etap I.

Gmina Harasiuki ogłasza przetarg

 • Adres: 37-413 Harasiuki, Harasiuki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 791 306 , fax. 158 791 306
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Harasiuki
  Harasiuki 112 A
  37-413 Harasiuki, woj. podkarpackie
  tel. 158 791 306, fax. 158 791 306
  REGON: 83040937600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.harasiuki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowosci Hucisko, Gmina Harasiuki - etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa budynku szatniowo –sanitarnego w miejscowości Hucisko, gmina Harasiuki – etap I.” Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojącym jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o wymiarach 10,52 x 6,92 parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych i betonu komórkowego, dach czterospadowy kryty blacha trapezową. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie : - robót budowlanych, ( roboty ziemne, fundamenty, murarskie ,betoniarskie, ciesielsko-dekarskie, sufit podwieszany, stolarka okienna i drzwiowa, izolacje przeciwwilgociowe,, podłogi posadzki, roboty wykończeniowe), 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót który stanowi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Załącznik Nr 7 Dokumentacja projektowa; Załącznik Nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik Nr 9 Przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz.359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1081, 1475 i 2201). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BS Biłgoraj 0/Harasiuki nr konta : 57 9602 0007 3000 0114 2000 0028 z dopiskiem wadium na przetarg pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – etap I” W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłaty wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,,Wadium – „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko” i złożyć w pokoju nr 7 ( sekretariat ) a kopie dokumentu wadialnego dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać, co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i szczegółową specyfikacja techniczną. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. (jeżeli dotyczy); 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia niezbędnych zasobów na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego odnośnie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach