Przetargi.pl
„Budowa budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej”

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-701 Lublin, Nałęczowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 29 00, , fax. 81 466 29 01
 • Data zamieszczenia: 2019-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
  Nałęczowska 14
  20-701 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 29 00, , fax. 81 466 29 01
  REGON: 6043356000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami i monitoringiem wizyjnym na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej” stanowiące część projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 2. Adres realizacji zadania inwestycyjnego:22-442 Lublin, ul. Abramowicka dz. nr ewid. 1276/7, 1276/9, 1275/7, 1275/5, 1274/6, 1710/4, 1273/9, 1277/1, obr. 0069 Wólka Abramowicka, ark. 17, dz. 1466/10, obr. 0069 ark. 13 Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin Kategoria obiektu VIII- Inne budowle Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Zakresem opracowania objęty jest budynek wraz z przyłączami: energetycznym, kanalizacji sanitarnej, wodociągowym, teletechnicznym, monitoring wizyjny i przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej. 2.2. Lokalizacja inwestycji: 2.2.1. Budynek socjalno- sanitarny zostanie zlokalizowany na terenie pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej na działce nr 1275/5 obr. 0069 Wólka Abramowicka, ark. 17, j. ewidencyjna 066301_1 Lublin. 2.2.2. Przyłącza do budynku zostaną zlokalizowane na działkach: Wodociągowe- 1275/5 obr. 0069 Wólka Abramowicka Kanalizacji sanitarnej- 1275/5, 1710/4 obr. 0069 Wólka Abramowicka Teletechniczne- 1275/5, 1275/7, 1276/9, 1710/4 obr. 0069 Wólka Abramowicka, 1466/10, obr. 0069 ark. 13 j. ewidencyjna 066301_1 Lublin Wraz z budynkiem zostanie wykonane przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej zlokalizowane na działkach, 1275/7, 1275/5, 1274/6, 1710/4, 1273/9, 1277/1, obr. 0069 Wólka Abramowicka, ark. 17, j. ewidencyjna 066301_1 Lublin. 2.2.3. Przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej zlokalizowane na działkach, 1275/7, 1275/5, 1274/6, 1710/4, 1273/9, 1277/1, obr. 0069 Wólka Abramowicka, ark. 17, j. ewidencyjna 066301_1 Lublin. 3. Istniejący stan zagospodarowania działki. Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie realizowanej, w ramach przebudowy ulicy Abramowickiej, pętli autobusowej. Realizacja inwestycji na podstawie decyzji nr 13/17 ZRID z dnia 08.09.2017, znak IF-I.7820.12.2017.DS. Teren jest w pełni uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczne i teletechniczne. Zaprojektowana została jezdnia o szerokości 4,5- 5,0m z zatokami autobusowymi po obu jej stronach, o głębokości 3,5m. Pętla zostanie wyposażona w miejsca postojowe dla samochodów osobowych Drzewa kolidujące z zagospodarowaniem przyszłej pętli, zostały wycięte, sieci uzbrojenia kolidujące z realizowanym zagospodarowaniem terenu zostały przebudowane. Na terenie przyszłej pętli, na działce 1276/11 zlokalizowany jest budynek kontenerowej stacji transformatorowej. 4. Opis budynku. Budynek zostanie zrealizowany w tradycyjnej technologii murowanej. Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek w kształcie prostopadłościanu, przykryty dachem kopertowym, łączyć będzie funkcję toalety publicznej i pomieszczenia socjalnego dla kierowców komunikacji miejskiej. Dane techniczne projektowanego budynku: Powierzchnia zabudowy: 45,18 m2 Długość: 7,53 m Szerokość: 6,00 m Ilość kondygnacji: 1 Kubatura: 191,50 m3 5. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, która stanowi Załącznik nr 1 do s.i.w.z. 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę. 7. Zamawiający informuje że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na placu budowy prowadzone będą inne roboty budowlane równolegle z realizacją niniejszej umowy, tj. realizowane będą roboty budowlane w ramach realizacji zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej”, dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, nazwa projektu: „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830, przez innego Wykonawcę, w terminach zgodnych i określonych w umowie zawartej z Wykonawcą przedmiotowej inwestycji. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie przyłącza tj. wodno – kanalizacyjne, energetyczne i teletechniczne metodą przewiertu bez naruszania wykonanych konstrukcji chodników oraz jezdni. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy wg Załącznika nr 6 do s.i.w.z. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy; „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca- do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu ofertowym wg Załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów ( materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji istnych warunków zamówienia, składając Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych, określony w pkt 10.8.8. s.i.w.z. wraz z dokumentami wymaganymi w pkt 10.8.10 s.i.w.z.W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary ( materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). 11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustwy Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisywanych w niniejszej s.i.w.z. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w s.i.w.z. składając Opis rozwiązań równoważnych, określony w pkt. 10.8.9. s.i.w.z. wraz z dokumentami wymaganymi w pkt 10.8.10. s.i.w.z. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). 12. Wykonawca, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w Formularzu ofertowym wg Załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom a także oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w Formularzu ofertowym wg Załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 2. Informację dot. powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ( w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierającą: 2.1. określenie czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT); 2.2. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (pkt 2) należy wskazać nazwy (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartość bez kwoty podatku (VAT). Uwaga: Brak załączenia przez wykonawcę do oferty ww. informacji jest równoznaczne ze złożeniem przez wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy także wspólników spółki cywilnej). 3.1.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca- w przypadku osób fizycznych. 3.2.Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 3 i 3.1. powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2291 ze zm.) tj. w kopii uwierzytelnionej przez notariusza. 4. Wykaz towarów (materiałów urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi ()jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów (materiałów) i urządzeń) opisanych w s.i.w.z. i towarów (materiałów i urządzeń), oferowanych przez wykonawcę- w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. 5. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w s.i.w.z.- w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych. 6. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dołączyć karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych- w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) lub rozwiązań równoważnych. Uwaga: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III. 4).2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o którym mowa w pkt 8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się odpowiednio. 11. 6.2.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt III.4).2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach