Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wg projektu zamiennego- bud Nr 1 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi – kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7, (nr działka ewid 941/40 – obręb Śródmieście, dwa budynki gospodarcze kat. obiektu wg III wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 3555816 , fax. 24 3555816
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 10 A
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 3555816, fax. 24 3555816
  REGON: 61022461050000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbskutno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kutnie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wg projektu zamiennego- bud Nr 1 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi – kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7, (nr działka ewid 941/40 – obręb Śródmieście, dwa budynki gospodarcze kat. obiektu wg III wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wg projektu zamiennego- bud Nr 1 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, drogami wewnętrznymi i stanowiskami parkingowymi – kat. obiektów XIII w Kutnie przy ul. Siemiradzkiego 7, (nr działka ewid 941/40 – obręb Śródmieście, dwa budynki gospodarcze kat. obiektu wg III wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku.” 1. Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Załącznik nr 8 do siwz. Wykończenie 16 lokali mieszkalnych – stan deweloperski obejmuje: a. Roboty budowlane: – z wyłączeniem montażu ościeżnic i stolarki drzwiowej wewnątrz lokalowej, malowania ścian, wykładziny podłogowe, kuchni gazowych, b. Roboty instalacyjne – z wyłączeniem baterii, wanien, brodzików, zlewozmywaków, umywalek, sedesów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz Oferta Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 1,1a do siwz oraz załącza do oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – Załącznik nr 7 do siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach