Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią biurową w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego – leśniczówka leśnictwa Chróścice w m. Chróścice dz. nr 242/6

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kup ogłasza przetarg

 • Adres: 46-082 Kup, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 469-52-12, 469-53-53
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kup
  ul. 1 Maja 9
  46-082 Kup, woj. opolskie
  tel. 77 469-52-12, 469-53-53
  REGON: 53056027200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kup.katowice.lasy.gov.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią biurową w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego – leśniczówka leśnictwa Chróścice w m. Chróścice dz. nr 242/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią biurową w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego – leśniczówka leśnictwa Chróścice w m. Chróścice dz. nr 242/6 . Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego – przegrody montowane w zakładzie prefabrykacji 2) Budowa budynku gospodarczego wraz z wiatą 3) Budowa chodników 4) Rozbiórka budynku gospodarczego ( dawny magazyn paliw) 5) Wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych 6) Budowa ogrodzenia (wg projektu wykonawczego) 7) Budowa przyłączy ( wg projektu wykonawczego) 8) Budowa zjazdu z drogi (wg projektu wykonawczego)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł. 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w: BGŻ SA Opole nr 40 2030 0045 1110 0000 0398 8510; w taki sposób, aby znalazły się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa w pkt 2. zostanie wykluczony z postępowania. 6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą. 7. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach