Przetargi.pl
,,Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zakrzowie”

Gmina Białaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 581 414 , fax. 447 581 414
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białaczów
  ul. Piotrkowska 12
  26-307 Białaczów, woj. łódzkie
  tel. 447 581 414, fax. 447 581 414
  REGON: 59064782000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zakrzowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia: - Wykonanie rdzeni żelbetowych, - Wykonanie wieńcy, nadproży, belek, - Wymurowanie szczytów i wieńcy skośnych, - Wykonanie więźby dachowej wraz z belkami stropowymi, - Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi, - Montaż drzwi zewnętrznych, - Montaż okien. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej dotyczącej w/w zadania i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2. Formularz ofertowy. 3. Oświadczenie o przynależnosci lub braku przynalżnosci do tej samej grupy kapitałowej. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach