Przetargi.pl
Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Babice – Zadanie 5: Wykonanie przyłącza energetycznego, światłowodów, rozprowadzenie sieci energetycznej i CCTV

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7229008, 7529253 , fax. 022 7229008, 7529253
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o.
  ul. Kutrzeby 36
  05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie
  tel. 022 7229008, 7529253, fax. 022 7229008, 7529253
  REGON: 16026808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://eko-babice.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Babice – Zadanie 5: Wykonanie przyłącza energetycznego, światłowodów, rozprowadzenie sieci energetycznej i CCTV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zewnętrznych sieci elektrycznych i teletechnicznych wraz z dostawą i montażem urządzeń na potrzeby Budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną oraz Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Dworkowej w Starych Babicach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przebudowę kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem kolidującej z projektowanym budynkiem. 2) Budowę kompletnego łącza telekomunikacyjnego pomiędzy dyspozytornią w budynku oczyszczalni a dyspozytornią w budynku projektowanym oraz PSZOK. 3) Budowę kanalizacji na potrzeby monitoringu Budynku garażowego oraz PSZOK. 4) Doprowadzenie zasilania do budynku garażowo-magazynowego oraz PSZOK bez wykonania rozprowadzenia instalacji po budynkach tj.: - Wykonanie zasilania z istniejącej rozdzielni głównej RG2 budynku oczyszczalni wraz z montażem i dostarczeniem tabl. ZK1, złącza ZK2 oraz złącza ZK3 z uwzględnieniem odpowiednich zapasów kabli wraz z ich zabezpieczeniem dla potrzeb późniejszego przesunięcia złącza ZK2 w miejsce docelowe. - Dostawę i montaż latarni ulicznych wraz z doprowadzeniem okablowania do budynku projektowanego (złącza ZK2 wraz z odpowiednimi zapasami aby wprowadzić do budynku) i wykonaniem uziemienia słupów oświetleniowych. - Doprowadzenie zasilania do miejsca instalacji wiaty śmietnikowej obsługującej nowobudowany budynek magazynowo-warsztatowo biurowy z pozostawieniem i zabezpieczeniem odpowiednich zapasów kabla od strony wiaty i złącza ZK2 (zapas pozwalający dojść do tabl. TA0 w budynku). - Doprowadzenie zasilania od budynku PSZOK do tabl. TWT wiaty na terenie PSZOK wraz pozostawieniem i zabezpieczeniem odpowiednich zapasów kabla od strony złącza ZK3 (zapas pozwalający na dojście do tabl. PSZOK) i tabl. TWT. - Wykonanie przeróbki układu SZR istniejącej rozdz. RG2 pozwalającej na sterowanie zrzutem obciążenia rozdz. RG2 (odłączenie projektowanego budynku) w przypadku braku zasilania i przejścia rozdz. RG2 na zasilanie z agregatu prądotwórczego – zrzut obciążenia) – wg wytycznych zawartych na załączonych schematach E1/S, E2/S. - wykonanie przepustów pod pompownie, wagę samochodową itd. 5) Przywrócenie terenu do stanu nie gorszego nie z przed rozpoczęcia robót – dotyczy terenu oczyszczalni. 6) Wszelkie prace wykonywane w budynku oczyszczalni oraz na terenie oczyszczalni ścieków w szczególności rozbiórkę dróg dojazdowych, wyłączenia zasilania itd. należy prowadzić w porozumieniu z dyrekcją zakładu. 7) Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego zapewni odpowiedni zapas okablowania dla potrzeb późniejszego doprowadzenia do rozdzielni w budynku garażowo - magazynowym. Zapas okablowania należy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 8) Wykonanie wszelkich niezbędnych prac przyłączeniowych w budynku oczyszczalni, zgodnie z załączonymi projektami. 9) Przeprowadzenie prób, testów, sprawdzeń i pomiarów, regulacji, rozruchów, szkolenia z obsługi wykonanych instalacji. 3. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej: 1) Dokumentacja techniczna: a) Projekt budowlany „Budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Stare Babice”. - Część IV – instalacje elektryczne - Część V – instalacje teletechniczne b) Projekt wykonawczy „Budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Stare Babice”. - Projekt wykonawczy – instalacje teletechniczne. c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych TOM V – instalacje telekomunikacyjne. 2) Dokumentacja załączona dla celów pomocniczych wyłącznie w wersji elektronicznej: a) Projekt budowlany „Budynku garażowo-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Stare Babice” - Tom I Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczno- budowlany: architektura - Tom II Projekt architektoniczno-budowlany: konstrukcja - Tom III Projekt architektoniczno-budowlany: instalacje sanitarne - Tom IV Projekt architektoniczno-budowlany: instalacje elektryczne - Tom V Projekt architektoniczno-budowlany: instalacje teletechniczne - Tom VI Projekt architektoniczno-budowlany: drogi i nawierzchnie 4. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia: 1) W przypadku konieczności Wykonawca przebuduje własne instalacje, które będą kolidowały z innymi branżami. Przebudowę należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. 2) Wykonawca na bieżąco będzie koordynował front robót z pozostałymi Wykonawcami. 3) Przed wykonaniem instalacji Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją całej budowy. W przypadku wątpliwości lub stwierdzenia kolizji wykonywanych sieci z innymi branżami, zaistniałe nieprawidłowości należy zgłosić nadzorowi inwestorskiemu. Zabrania się kontynuowania prac w przypadku stwierdzenia ww. nieprawidłowości. 4) Koszty kontenerów biurowych, magazynowych i socjalnych pokrywa Wykonawca. 5) Wykonawca zapewni kontenery śmieciowe oraz ich opróżnianie. 6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych, sprawnych technicznie i bezpiecznych sieci elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączonych projektów. 7) Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 5. Wymagania Zamawiającego, w związku z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych (zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę). 1) Roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Wykazie Pracowników, które zostaną wskazane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zwane dalej: „Pracownikami wykonującymi roboty budowlane”. 2) Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio wykonujące roboty budowlane (tj. robotnicy budowlani) były w okresie realizacji niniejszego zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). Zamawiający informuje, iż powyższe wymagania nie dotyczą osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. 3) Zamawiający nie określa liczby Pracowników wykonujących roboty budowlane, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę termin realizacji oraz rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest określić liczbę tych pracowników w Wykazie Pracowników. 4) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Wykaz Pracowników wykonujących roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Wykazu w każdym przypadku wystąpienia okoliczności powodujących jego zmianę. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia jest uprawniony do kontroli przestrzegania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień Umowy w tym zakresie. 5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Pracowników wykonujących roboty budowlane: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać m.in. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; - poświadczone przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane lub innych żądanych dowodów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w terminie wskazanym przez Zamawiającego – będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w § 19 Umowy. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Na okoliczność wystąpienia przedmiotowych zamówień zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzedzona stosownymi negocjacjami z Wykonawcą. 7. Zamówienie w pierwszej kolejności musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5 000,00 zł [słownie: pięć tysięcy złotych] 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c) kwotę gwarancji / poręczenia, d) termin ważności gwarancji / poręczenia, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Warszawski Bank Spółdzielczy 77 8015 0004 0314 8744 2030 0106 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 (sekretariat). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wpisu do właściwego rejestru zawodowego lub handlowego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty (Formularz stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ) każdy Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Sytuacji ekonomicznej i finansowej b) zdolności technicznej lub zawodowej 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 12.2.2) SIWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 12.2.1) SIWZ potwierdzających spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 7. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.2 SIWZ (dotyczy warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10.1.2).b) lit. a. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 12.2.2) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach