Przetargi.pl
Budowa budynku garażowo – gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na działce nr 969

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, Liw, ul. Batorego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 792 57 17 , fax. 25 792 57 17
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
  Liw, ul. Batorego 2
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 792 57 17, fax. 25 792 57 17
  REGON: 71166516600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.liw-zamek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Muzeum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku garażowo – gospodarczego położonego przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na działce nr 969
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowo –gospodarczego w zabudowie usługowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 969 położonej w miejscowości Liw. Budynek będzie przeznaczony do przechowywania jednego samochodu osobowego, traktora do koszenia trawy, sceny do występów artystycznych oraz równych narzędzi ogrodowych i nie będzie przeznaczony do zawodowej obsługi samochodów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wyznaczają projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna i przedmiar (pomocniczo) stanowiące załącznik do niniejszego zaproszenia. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: - wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie, w tym prace wynikające ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej, - wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy. Uwaga : Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót oraz kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach