Przetargi.pl
Budowa budynku garażowego OSP w Stefankowicach

Gmina Hrubieszów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. B. Prusa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0 84 696 26 81 , fax. 0 84 696 27 94
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hrubieszów
  ul. B. Prusa 8
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 0 84 696 26 81, fax. 0 84 696 27 94
  REGON: 95036878200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku garażowego OSP w Stefankowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowego Ochotniczej Staży Pożarnej w Stefankowicach. Zamówienie obejmuje głównie wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, murowych, konstrukcji dachu, tynków i okładzin wewnętrznych, ocieplenia i elewacji, utwardzenia terenu, robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych i odgromowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa - zał. nr 5 siwz i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 6 siwz. Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do podania, o ile będą znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - prace związane z realizacją robót ziemnych, fundamentowych, murowych, konstrukcyjnych dachu, tynków i okładzin wewnętrznych, ociepleniem i elewacją, oraz utwardzeniem terenu; - roboty w zakresie instalacji wodno–kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych i odgromowych. Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i kosztorysu powykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach