Przetargi.pl
Budowa budynku biura przepustek wraz z infrastrukturą w Zakładzie Karnym w Płocku, ul. Sienkiewicza 22 09-400 Płock

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3470638, , fax. 94 3425102
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
  ul. Strefowa 15
  75-124 Koszalin, woj. pomorskie
  tel. 94 3470638, , fax. 94 3425102
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomeraniazamowieniapubliczne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku biura przepustek wraz z infrastrukturą w Zakładzie Karnym w Płocku, ul. Sienkiewicza 22 09-400 Płock
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biura przepustek wraz z infrastrukturą w Zakładzie Karnym w Płocku, ul. Sienkiewicza 22 09-400 Płock, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1b,1c,1d,1e do SIWZ. 3.2. Zamawiający pomocniczo udostępnia Wykonawcom przedmiar robót, w postaci Załącznika nr 1a do SIWZ – przedmiar robót. 3.3. Termin wykonania robót wynosi 36 miesięcy od daty podpisania umowy. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr B do SIWZ. 3.5. Wykonawca zapozna się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot zamówienia i z tego tytułu nie będzie domagał się żadnych dodatków do ustalonego sposobu wynagrodzenia, z uwzględnieniem pkt 3.6. 3.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w przedmiarach robót nie zostały ujęte wszystkie roboty wynikające z technologii wykonywania robót, i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, jest on zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i ujęcia tych robót w złożonej ofercie. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, do zatrudnienia osadzonych przy prowadzonych pracach ogólnobudowlanych, przez cały okres obowiązywania umowy, na zasadach określonych przez Zamawiającego w odrębnej umowie, ustalonych zgodnie z przepisami Rozdziału X Oddział 5 Kodeksu karnego wykonawczego - w liczbie 2 (dwóch) osadzonych. 3.8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.), co najmniej jedną osobę – pracownika ogólnobudowlanego, który wykonywać będzie, w zakresie realizacji zamówienia, roboty montażowe i instalacyjne. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, określonych powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr B do SIWZ. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na roboty wykonane w ramach przedmiotu zamówienia, nie krótszej niż 36 miesięcy, ale nie dłuższej niż 48 miesięcy (uwaga: termin gwarancji i rękojmi jest jednym z kryterium oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr C do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach