Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 27 obręb 52 (Sołectwo Sucha) w ramach zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne dz. nr 27”

Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 66-001 Zielona Góra, Zawada - Szkolna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 211 279 , fax. 68 329 35 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze
  Zawada - Szkolna 18
  66-001 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 211 279, fax. 68 329 35 01
  REGON: 97015591200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kzg.zg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 27 obręb 52 (Sołectwo Sucha) w ramach zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne dz. nr 27”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem inwestycji jest Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 27 obręb 52 (Sołectwo Sucha) w ramach zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne dz. nr 27”. W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty budowlane: - boisko do piłki ręcznej o wym. 40,00 x 20,00m; - 2 boiska do koszykówki o wym. 15,10 x 24,00m; - 2 boisko do siatkówki o wym. 9,00 x 18,00m; - boisko do tenisa o wym. 10,97 x 23,77m. Zakres robót m.in.: - wykonanie podłoża i podbudowy boiska; - wykonanie nawierzchni boiska – nawierzchnia poliuretanowa układana typu NATRYSK -całkowity wymiar sztucznej nawierzchni 26,00m x 46,00m; - wyposażenie boiska; - roboty elektryczne; - oświetlenie terenu. 2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przed-miotu zamówienia (OPZ) oraz dokumentacji projektowej – załącznik numer 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/Zielona Góra 85 1020 5402 0000 0002 0363 7097 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr KZG-DI/271/8/2019 5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość poręczanej lub gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności poręczenia lub gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy. 7. Wadium wniesione przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie (konsorcjum) w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione w taki sposób, aby zabezpieczało oferentów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający wymaga aby w treści dokumentów wpisany był każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy złożenia oryginałów w odrębnej kopercie w miejscu składania ofert przed upływem terminu ich składania. 9. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5. 10. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny (oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym – załącznik numer 1 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ, podpisany przez osobę prawidłowo umocowaną. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację tj. czytelnie – imię i nazwisko lub nieczytelnie – z imienną pieczątką; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy); 3. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy); 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika numer 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach