Przetargi.pl
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Kurzyna Średnia

Gmina i Miasto Ulanów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-410 Ulanów, ul. Rynek 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8763041 w. 32
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Ulanów
  ul. Rynek 5 5
  37-410 Ulanów, woj. podkarpackie
  tel. 15 8763041 w. 32
  REGON: 83040948800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Kurzyna Średnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont i przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 26 x 48 m w tym: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m dwóch boisk do koszykówki o wymiarach 15 x 24 m każde dwóch boisk do siatkówki o wymiarach 8 x 16 m każde boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 10.97 x 23.77 m wraz z wyposażeniem sportowym na działkach nr. ew. 350/1 ,351,352/2,355/1,661/2 położonych w Kurzynie Średniej jako uzupełnienie programu sportowego Szkoły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ulanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach