Przetargi.pl
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Powiat Przeworski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, Jagiellońska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 648 70 09 , fax. 16 648 94 84
 • Data zamieszczenia: 2021-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Przeworski
  Jagiellońska 10
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 16 648 70 09, fax. 16 648 94 84
  REGON: 65090025200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatprzeworsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego z linią oświetleniową i urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewid. 430;431;432 położonych Przeworsku ul. Ignacego Krasickiego przy Zespole Szkół Zawodowych 2. W ramach inwestycji wchodzi wykonanie: - boiska wielofunkcyjnego, - ogrodzenia boiska, - linii oświetleniowej, - instalacji kanalizacji deszczowej, - przełożenie kanalizacji sanitarnej, - utwardzonych dojść – chodnik, plac utwardzony - wykonanie 9 stanowisk postojowych, w tym jedno przystosowane dla osób NN, - obiektów małej architektury: ławki, kosze, wiata na rowery. 3. Podstawowe wymiary i powierzchnia boiska wynoszą: - długość 44,00m - szerokość 31,10m - powierzchnia boiska 1362,00m2. Boisko wielofunkcyjne przeznaczone będzie do gry: w koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny oraz piłkę ręczną. 4. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określony jest projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót, stanowiących załącznik Nr 10 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W razie wystąpienia rozbieżności w ww. dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Dokumentacja projektowa, STWiORB i Przedmiar robót. 5. Warunki realizacji robót: 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczaniu miejsca robót i postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5.2. Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas rozbiórki i pozostałych prac obciążają Wykonawcę. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 6. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń. 7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zalecana wizja lokalna nie stanowi wiążącego elementu SIWZ w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W niniejszym zamówieniu, w dokumentacji projektowej występują roboty, które obejmują swoim zakresem zapewnienie dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym z uwagi na charakter inwestycji. 9. Materiały, rozwiązania równoważne 1) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa wart. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 4) Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 5) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 10. RODZAJ CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH DOTYCZĄ WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, związane z pracami fizycznymi w zakresie: 1) wykonania robót ziemnych pod nawierzchnie i drenaż, 2) odwodnienia boiska, odprowadzenia wody z drenażu, przekładki sieci, 3) budowy boiska, 4) przełożenia krawężników, 5) podbudowy z kruszyw, nawierzchni z kostki, 6) krawężników, obrzeż, palisad 7) rozściełania i wykonania trawników 8) oświetlenia boiska 9) robót rozbiórkowych i wyburzeniowych za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie budową tj. kierownika budowy i kierowników robót oraz innych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne lub nadzorcze. Wymóg ten nie dotyczy również dostawców materiałów budowlanych itp. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodu w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach