Przetargi.pl
Budowa 92 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Końcowizna, Zawyki - Ferma, Zawyki

Urząd Miejski w Surażu ogłasza przetarg

 • Adres: 18-105 Suraż, ul. 11 Listopada 16
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6503184 , fax. 085 6503184
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Surażu
  ul. 11 Listopada 16 16
  18-105 Suraż, woj. podlaskie
  tel. 085 6503184, fax. 085 6503184
  REGON: 00052884700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa 92 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Końcowizna, Zawyki - Ferma, Zawyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa 92 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suraż w tym w m. : a) Końcowizna - 7 sztuk b) Zawyki - 74 sztuk c) Zawyki - Ferma - 11 sztuk 2. Zakres robót obejmuje wykonuje dwóch rodzajów oczyszczalni: a) przydomowa oczyszczalnia ścieków z filtrem gruntowo - roślinnym - 22 sztuki Elementy oczyszczalni: osadnik gnilny, przepompownia, jeżeli nie ma możliwości grawitacyjnego przepływu ścieków do drenażu rozsączającego, filtr żwirowo - roślinny, oczko wodne lub studnia chłonna b) przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym - 70 sztuk Elementy oczyszczalni: osadnik gnilny przepływowy (wraz z ewentualną nadbudową), złoże biologiczne, przepompownia, odprowadzenie oczyszczonych ścieków (warianty: studnia chłonna, drenaż rozsączajacy, oczko wodne) Ponadto osadniki gnilne powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu zapewniającą tym samym nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążanie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancji agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Muszą posiadać dwa włazy rewizyjne o konstrukcji zapewniającej wyeliminowanie wydostawania się gazów fermentacyjnych. Na odpływie osadniki muszą być wyposażone w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawiesin, charakteryzujący się wysoką skutecznością oczyszczania potwierdzoną badaniami sprawności hydraulicznej według normy PN-EN 12566-3. Osadnik winien posiadać dodatkowy króciec umożliwiający włączenie w instalacje systemu wentylacji. Osadniki muszą spełniać normę PN-EN 12566-1 i być oznaczone znakiem CE natomiast pozostałe elementy oczyszczalni (studzienki itp.) muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ. Do deklaracji zgodności z normą PN-EN 12566-1 należy dołączyć pełne wyniki badań przeprowadzone przez notyfikowane laboratorium. 3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 4. Wykonanie szkolenia przyszłych użytkowników i przekazanie instrukcji obsługi. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania w trakcie realizacji zamówienia innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że posiadają one parametry nie gorsze (równoważne) niż materiały i urządzenia określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą stosowanych dokumentów potwierdzających równoważność i uwiarygadniających jakość proponowanych materiałów lub urządzeń (pełne aprobaty techniczne, certyfikaty itp.) zgodne z obowiązującym w tym zakresie normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324219
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 11.03.2010 r. do godz. 9:30

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach