Przetargi.pl
Bony towarowe dla podopiecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4221111, 4221118 , fax. 0-32 42 601 21
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Żużlowa 25
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4221111, 4221118, fax. 0-32 42 601 21
  REGON: 34457600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomocspoleczna.rybnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bony towarowe dla podopiecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku z zapewnieniem ich realizacji. Bonami posługiwać się będą podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej przy zakupie artykułów spożywczych, środków czystości, środków higieny osobistej, artykułów szkolnych, drobnych artykułów gospodarstwa domowego (takich jak: kubki, sztućce, talerzyki, itp.), z wyłączeniem wszystkich alkoholi, a także używek - kawy i wyrobów tytoniowych oraz artykułów gospodarstwa domowego zasilanych różnymi formami energii. Przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego na bony towarowe o nominale 10,00 zł wynosi: w miesiącu średnio 3 300 sztuk, do 31.12.2019 r. do 25 000 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy. 2.Formularz - Sieć placówek handlowych na terenie Miasta Rybnika Załącznik nr 3 do SIWZ. 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej: www.pomocspoleczna.rybnik.pl 4.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1)Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 2)podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą bądź z dokumentów rejestrowych – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie III.3 (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach