Przetargi.pl
BOF-II.272.1.8.2014 - Leasing samochodu osobowego na potrzeby Oddziału Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80 , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 18 18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, fax. 61 626 70 81
  REGON: 63126850100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BOF-II.272.1.8.2014 - Leasing samochodu osobowego na potrzeby Oddziału Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest 24 miesięczny leasing operacyjny z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Oddziału Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Samochód ma być wcześniej nie rejestrowany, o pojemności silnika od 1500 cm3 do 2000 cm3, rok produkcji - 2013 lub 2014, objęty ubezpieczeniem na czas trwania umowy leasingu. Dostarczony samochód ma spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych z zanieczyszczeniem środowiska
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umww.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach