Przetargi.pl
„Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324392302 , fax. +48324224124
 • Data zamieszczenia: 2020-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. +48324392302, fax. +48324224124
  REGON: 27625543000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rybniku przy ul. Patriotów. Zakres opracowania obejmuje działki: dz. nr: 2286/20, 2026/15, 2288/15, 1772/15, 1769/15, 814/15, 810/15, 1857/21, 784/14, 1840/14, 1827/14, 1831/14, 1822/24, 1841/14, 1070/14, obręb Boguszowice. Przedmiotowy teren ma powierzchnię 25.367,14 m². Przez cały teren objęty opracowaniem przechodzą gęsto sieci podziemne infrastruktury technicznej - gazowe, wodne, elektryczne, teletechniczne, ciepłociąg. Nad częścią terenu przebiega linia wysokiego napięcia. Do wykonania w ramach zadania są rozbiórki, wskazanych w projekcie elementów, wycinka drzew a także remont części istniejaceych nawierzchni. Przewiduje się do realizacji następujące elementy infrastruktury sportowo rekreacyjnej: - boisko wielofunkcyjne, zawierające boisko do koszykówki, siatkówki, nawierzchnia poliuretanowa, otoczone piłkochwytami; - skateparki dla dzieci oraz dla młodzieży; - siłownia plenerowa (przearanżowanie/przeniesienie istniejących elementów siłowni); - urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury (ławki,stoliki, krzesła, kosze, regulaminy, itp.); - toaleta publiczna wraz z przyłączami oraz usunięciem kolizji sieci wodociągowej w zbliżeniu do budynku toalety; - strefy rekreacyjne -ogród zapachów, strefy piknikowe, miejsca wypoczynku wzdłuż deptaka; - parkingi, parkingi rowerowe; - strefa komercyjna pod wydarzenia sezonowe; - ściany zielone: labirynt - trasa między zielonymi ścianami h=1,2m, ściany osłaniające, zielone piłkochwyty, trejaże; - a także realizację ogrodu zapachowego oraz nowych nasadzeń wg projektu zieleni. W zakresie komunikacji do wykonania znajdują się również ścieżki piesze, rowerowe, deptak, drogi dojazdowe do terenu operatora gazociągu (dz. nr 1816/23) oraz do strefy przewidzianej jako rezerwa pod funkcję usługową. Kolizje projektowanych ścieżek z ciepłociągiem należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. Do wykonania, w zakresie elektrycznym jest: zasilanie terenu rekreacyjnego, zabudowa wolnostojących rozdzielnic elektrycznych, budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego i sportowego wraz z kablowymi liniami zasilającymi niskiego napięcia, przebudowa słupa oświetleniowego z nawiązaniem kablowych linii zasilających oświetlenie terenu, przebudowa linii kablowych niskiego napięcia ze względu na kolizję z budynkiem toalet, ochrona istniejących linii kablowych niskiego i średniego napięcia rurami dwudzielnymi oraz przebudowa kolidujących linii niskiego i średniego napięcia. Zagospodarowanie terenu wykonane ma zostać wg załączonego projektu, z częściowym ograniczeniem jego zakresu. Z realizacji wyłączono: monitoring terenu - branżę teletechniczną, miasteczko ruchu drogowego (w tym miejscu zamiennie planowana jest realizacja trawnika), część zielonych ścian (oznaczonych w projekcie jako U2 i U4), remont nawierzchni części miejsc postojowych. Dodatkowo ograniczone do połowy zostanie wyposażenie straf piknikowych. Elementy te stanowiły wartość dodaną względem pierwotnych złożeń. Faktyczny plan realizacyjny przedstawia załączony rysunek pn.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP1, PW_A_001. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawcę zobowiązuje się do: − wydzielenia i zabezpieczenia modernizowanych części obiektu / terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; − zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków; − zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; − zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; − urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. Podstawą wyceny zakresu objętego przedmiotem zamówienia jest załączony przedmiar robót, który wraz z dokumentacją projektową stanowi opis przedmiotu zamówienia. W wycenie kosztów wykonania zamówienia należy uwzględnić, wszelkie prace przewidziane przedmiarem, dokumentacją projektową i SIWZ, a także koszt robót i prac towarzyszących wynikających z przepisów dotyczących prowadzenia robót w pasie drogowym oraz związanych z prowadzeniem robót na czynnym (użytkowanym) terenie (tj. m.in. kosztów zabezpieczenia ruchu pieszych i pojazdów w strefie robót, czasowego zabezpieczenia odsłoniętych elementów infrastruktury podziemnej, kosztów odbiorów i uzgodnień z gestorami sieci i zarządcą drogi). Koszty robót i prac nie ujętych bezpośrednio w przedmiarze robót należy uwzględnić w kosztach ogólnych. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i wyposażenie. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy, - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: − prace przygotowawcze i rozbiórkowe, − prace ogólnobudowlane, − prace budowlane instalacyjne, − prace budowlane wykończeniowe. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że teren parku, w tym budynek toalety publicznej, będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, realizacja inwestycji przewiduje, zgodnie z projektem budowlanym, udogodnienia dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a także poprawia komfort osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wyznaczenie dedykowanych miejsc parkingowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach