Przetargi.pl
BO – Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1

Szkoła Podstawowa Nr 17 ogłasza przetarg

 • Adres: 40-140 Katowice, ul. Jana Dekerta
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 581 889 , fax. 322 581 889
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 17
  ul. Jana Dekerta 1
  40-140 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 581 889, fax. 322 581 889
  REGON: 72280000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach, ul. Dekerta 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont nawierzchni bieżni, wykonanie zeskoczni do skoku w dal, wykonanie drenażu i odwodnienia zeskoczni oraz wymiana siatki piłkochwytów, w szczególności: • Modernizacja bieżni sportowej:  zerwanie nawierzchni poliuretanowej,  rozebranie koryta betonowego,  wykonanie podbudowy pod bieżnie,  wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej.  wywóz i utylizacja gruzu budowlanego i nawierzchni poliuretanowej. • Wykonanie zeskoczni w dal:  wycinka drzew,  wykopy pod zeskocznie,  wykonanie podbudowy,  wykonanie ławy i obrzeży zeskoczni,  montaż belki do skoku w dal wraz z fundamentem,  wypełnienie zeskoczni piaskiem,  wywóz ziemi. • Wykonanie odwodnienia zeskoczni w dal:  czyszczenie kanalizacji,  wykonanie wykopów liniowych,  wykonanie podsypki filtracyjnej,  montaż kanalizacyjnych rur wraz z rurami przepustowymi i drenarskimi z PCV,  montaż studzienek kanalizacyjnych, krat ściekowych, wpustów chodnikowych i rusztu żeliwnego,  montaż koryta betonowego,  wywóz ziemi. • Wymiana siatek piłkochwytów:  wymiana siatek • Rekultywacją terenu:  uzupełnienie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Stan istniejący: Szkoła usytuowana w dzielnicy Józefowiec. Budynek szkoły jest budynkiem trzykondygnacyjnym na działce wydzielonej ogrodzeniem. Od strony wschodniej na działce szkolnej usytuowany jest kompleks sportowy z boiskami do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. Istniejąca bieżnia sportowa długości 71,5 mb znajduje się wzdłuż wschodniego ogrodzenia działki. Jest to bieżnia czterotorowa, obramowana betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Nawierzchnia istniejącej bieżni z poliuretanu odspojona od podłoża z licznymi ubytkami. Wymiary istniejącej bieżni to 4,80 m x 71,5 m. Wzdłuż bieżni znajduje się koryto odwadniające bieżnię i boisko szkolne. Istniejący dojazd na teren szkoły z ulicy Dekerta. Stan projektowany Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejącej bieżni do skoku w dal oraz wykonanie odskoczni z belką epoksydową i zeskoczni na północnym brzegu bieżni. • Remont istniejącej bieżni. Projektuje się rozebranie istniejącej nawierzchni poliuretanowej bieżni i wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej po istniejącym obrysie obiektu z zachowaniem 60- cio metrowej długości bieżni prostej 4-torowej i 2,5 m strefy startowej i 9,0 m strefy końcowej. Bieżnię wykorzystywać się będzie jako rozbieg do skoku w dal. Istniejąca bieżnia o szerokości 480 cm ( 4 tory do biegu szerokości 119 cm + 4 cm ) z obrzeżami betonowymi 2x8 cm. Całkowita szerokość bieżni wynosi 496 cm. Należy wymienić 27 mb koryta odwadniającego w południowej części bieżni na kształtki betonowe szerokości 30 cm (kształtki dobrać analogiczne do istniejących ). Kształtki betonowe ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4. Wymienić pokrywy studzienek odwadniających na żeliwne. Zachowuje się istniejące spadki nawierzchni. • Projektowana bieżnia i zeskocznia W północnej części bieżni projektuje się 2,5 m pas odbiciowy do skoków w dal zakończony krawężnikiem chodnikowym ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4. Pas bieżni zamyka się zeskocznią o wymiarach 496 x 800 cm wypełnioną piaskiem kwarcowym rzecznym o frakcji 0-2 mm grubości 30 cm na geowłókninie separacyjnej i 30 cm warstwie drobnego żwiru lub grubego piasku. Zeskocznia obramowana belką drewnianą z drewna twardego impregnowanego przeciw wodzie. Projektuje się wykonanie drenażu zeskoczni wg odrębnego opracowania. W 2,5 metrowej strefie końcowej bieżni należy zamontować belkę odbiciową z żywic epoksydowych do skoków w dal zamontowaną w skrzynce aluminiowej na fundamencie betonowym z betonu C 16/20 wg rysunków. Wymiary belki 122 x 35 x 10 cm. Belkę wyposażyć w pokrywę zamykającą. Bieżnię projektuje się szerokości 480 cm ( 4 tory do biegu szerokości 119 cm + 4 cm ) z obrzeżami betonowymi 2x8 cm. Całkowita szerokość bieżni wynosi 496 cm. Wzdłuż bieżni należy ułożyć 2,5 mb koryta odwadniającego z kształtek betonowych szerokości 30 cm ( kształtki dobrać analogiczne do istniejących ). Kształtki betonowe ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4. Zachowuje się istniejące spadki nawierzchni. Uwaga: Parking rowerowy nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego. Zestawienie powierzchni: -bieżnia istniejąca -pow. 344,0 m2 -bieżnia projektowana -pow. 12,0 m2 -razem pow. bieżni -pow. 356,0 m2 -obramowanie bieżni -pow. 12,64m2 -zeskocznia -pow. 37,0 m2 -obramowanie zeskoczni -pow. 3,11 m2 Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, opracowanej przez Autorskie Biuro Projektów Architekta Krystyny Błaż-Dziekońskiej, 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 9, stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp przed upływem terminu do składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Pełnomocnika Zamawiającego: PKO BP nr 82 1020 2313 0000 3602 0515 2410, z podaniem tytułu: „Wadium, znak sprawy ZP/394/2019”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Pełnomocnika Zamawiającego. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej, opisanej kopercie, w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, w kancelarii, pokój nr 2, przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia wniesienia wadium, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, była dołączona do oferty. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 8 do SIWZ. 3.5. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach