Przetargi.pl
BO – L4/10/IX– Remont strefy aktywności w Przedszkolu Miejskim nr 87

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ogłasza przetarg

 • Adres: 40-018 Katowice, Graniczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
  Graniczna
  40-018 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 384109920
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO – L4/10/IX– Remont strefy aktywności w Przedszkolu Miejskim nr 87
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont strefy placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 87 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9 przy ul. Granicznej 46 w Katowicach. Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na demontażu istniejących urządzeń zabawowych i piaskownicy, dostawę i montaż dużego urządzenia zabawowego, urządzeń edukacyjnych, piaskownic, nawierzchni bezpiecznej, zgodnie z załączonym projektem wykonawczym.Zakres robót obejmuje:Nawierzchnia bezpieczna:- demontaż istniejącego urządzenia zabawowego- demontaż piaskownicy- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża- ułożenie włókniny z nasionami traw- rozścielenie ziemi urodzajnej- dostawa ziemi urodzajnej- ułożenie maty przerostowejPiaskownica:- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej.- mechaniczne profilowanie zagęszczenie podłożą .- ułożenie geowłókniny pod piaskownicę.- zasypanie wykopu.- dostawa piasku płukanego.- dostawa i montaż piaskownic – 2 szt. z siedziskami z HDPE gr. 15 cm.Remont murka między piaskownicami:- przygotowanie podłoża, oczyszczenie- jednokrotne gruntowanie podłoża- przyklejenie warstwy siatki- ochrona narożników wypukłych- malowanie ścian farbą do nawierzchni przeznaczonych do rysowania kredąUrządzenia edukacyjne:- dostawa i m-ż gry tryk.- dostawa i m-ż gry gra grawitacyjna.- dostawa i m-ż urządzenie zręcznościowe.- dostawa i m-ż ucieczka z labiryntuUrządzenie zabawowe:- dostawa i montaż – wielofunkcyjne urządzenie zabawowe – duży zestaw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach