Przetargi.pl
BO - L9/05/VIII - Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 40-870 Katowice, Bolesława Krzywoustego 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 254 16 51
 • Data zamieszczenia: 2022-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka
  Bolesława Krzywoustego 7
  40-870 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 254 16 51
  REGON: 000723508
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BO - L9/05/VIII - Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach "Gra i zabawa to świetna sprawa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce starej nawierzchni z mas bitumicznych, wykonanie nowej podbudowy oraz nowej nawierzchni z mas bitumicznych, zakup i montaż betonowych stołów do gier, ławek i koszy na śmieci na nawierzchni asfaltowej zgodnie z załączonym wykazem, w szczególności:  mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej ( 697 m 2 ); rozebranie krawężników betonowych ( 12 x 25 - 166 m ); mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego ( 697 m 2 ); mechaniczne wykonanie koryta pod podbudowę; ułożenie warstw podbudowy z tłucznia łamanego z zawibrowaniem (697 m 2 ); ułożenie na ławie betonowej krawężników betonowych; regulacja pionowa wyłazu studni kanalizacji sanitarnej; regulacja pionowa wpustów drogowych do 10 cm; wykonanie nawierzchni z mas asfaltowych ( 697 m 2 ); malowanie linii pól buforowych dla gier na nawierzchni asfaltowej; zakup i montaż siatki z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym do zawieszenia na linkach stalowych na istniejących słupach stalowych ( 75 m 2 ); zakup i montaż betonowych stołów wraz z siedzeniami d o gry w szachy ( 2 kpi. ); zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego ( 1 kpi. ); zakup i montaż betonowych stołów do gry w piłkarzyki ( 2 kpi. ); zakup i montaż stalowych ławek bez oparcia ( ławki mocowane do betonowych bloczków 2szt. na jedną ławkę, ławek - 6 szt. ); zakup i montaż betonowych okrągłych koszy na śmieci zakotwionych w gruncie ( 4 szt. ); zakup i montaż tablicy informacyjnej na metalowym słupku ( słupek 6 x 4 cm ); układ i wielkość gier uzgodnić z użytkownikiem. wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane, dostawy i inne czynności zgodnie z celem Inwestycji, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ, a także dokumentacją postępowania i innymi decyzjami w zakresie niezbędnym do pełnej realizacji i odbioru Inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach