Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-480 Warszawa, Burdzińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 277 46 00, , fax. 22 277 46 02
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Burdzińskiego 7
  03-480 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 277 46 00, , fax. 22 277 46 02
  REGON: 01131216500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zptp.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, polegające m.in. na pracach porządkowych, grabieniu i koszeniu trawników, sadzeniu krzewów i drzew, cięciu pielęgnacyjnym krzewów i drzew, wycince drzew, zakładaniu trawników. Część 1 Bieżące utrzymanie zieleni parkowej, skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz zieleni w miejscach Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2019 roku. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. Część 2 Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2019 roku. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. Część 3 Bieżące utrzymanie zieleni wewnątrzosiedlowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2019 roku Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Dla części 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) Dla części 2 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) Dla części 3 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł) 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r poz. 1089) 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek Zamawiającego – Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ 46 1030 1508 0000 0005 5088 9013 przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek Zamawiającego). 2) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2, dokument wadium należy dołączyć do oferty w formie oryginału. 3) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 4) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a – 5 Ustawy. 4. Zwrot i zatrzymanie wadium 1. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) .zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach