Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 z podziałem na części

Spółka Wodna Gminy Darłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, Dąbrowskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943446344, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Wodna Gminy Darłowo
  Dąbrowskiego 4
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943446344, , fax. -
  REGON: 36648121400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna spółka wodna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 z podziałem na części”. 2. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej; 45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską; 77314000-4 Usługi utrzymania gruntów. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji zamówienia: wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu. 4. Przedmiotem zamówienia bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych realizowane przez Spółkę Wodną Gminy Darłowo w roku 2019 z podziałem na następujące części: 1) Część I - Konserwacja urządzeń melioracyjnych: J5 obręb Palczewice; JH obręb Palczewice; KA 8/5, KD, KC1, KC1/1, KC2/7, KC2/7/1, KC2/7/2, KC3, KC3/6 obręb Porzecze; ŁB obręb Krupy; MC obręb Stary Jarosław; WA1 oraz WA1/8 obręb Domasławice. Część I w swym zakresie obejmuje: a) Rów „WA1” etap II Domasławice: Długość: L=975 m, szerokość dna: B=0,8 m, Głębokość H=1,7 m; obszar oddziaływania P=15,59 ha; b) Rów „WA1/8” Domasławice: Długość: L=1133 m , szerokość dna: B=0,8 m, Głębokość H=1,7 m; obszar oddziaływania P=18,61 ha; c) Rów „ŁB” Krupy: Długość: L=200 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,1 m; obszar oddziaływania P=2,41 ha; d) Rów „MC” Stary Jarosław: Długość: L=953 m, szerokość dna: B=0,8 m, Głębokość H=1,9 m; obszar oddziaływania P=27,79 ha; e) Rów „J5” Palczewice: Długość: L=474 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,0 m; obszar oddziaływania P=13,35 ha; f) Rów „JH” Palczewice: Długość: L=991 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=1,8 m; obszar oddziaływania P=41,64 ha; g) Rów „KD” Porzecze: Długość: L=285 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, „KA8/5” Porzecze: Długość: L=424 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, „KC1” Porzecze: Długość: L=87 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, „KC1/1” Porzecze: Długość: L=284 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, „KC3” Porzecze: Długość: L=66 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, „KC3/6” Porzecze: Długość: L=446 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, „KC2/7” Porzecze: Długość: L=84 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, „KC2/7/1” Porzecze: Długość: L=270 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, „KC2/7/2” Porzecze: Długość: L=129 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,2 m, obszar oddziaływania P=24,68 ha. 2) Część II - Konserwacja urządzeń melioracyjnych: WA1 obręb Domasławice, WG obręb Dobiesław oraz GA obręb Porzecze. Część II w swym zakresie obejmuje: a) Rów „WG” Dobiesław: Długość: L=460 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=1,8 m; obszar oddziaływania P=7,75 ha; b) Rów „WA1” etap I Domasławice: Długość: L=1523 m, szerokość dna: B=0,8 m, Głębokość H=1,9 m; obszar oddziaływania P=21,11 ha; c) Rów „GA” Porzecze: Długość: L=754 m, szerokość dna: B=0,6 m, Głębokość H=2,1 m; obszar oddziaływania P=7,77 ha; 5. Część I obejmuje wykonanie na istniejących rowach m. in. następujących czynności: 1) wykaszanie porostów ze skarp i dna rowu; 2) odmulenie cieków koparką na szerokości dna cieku; 3) oczyszczanie z namułów przepustów; 4) oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich; 5) ręczne wykopy; 6) odkład urobku; 7) profilowanie skarp; 8) rozplantowanie urobku; 9) ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia; 10) wywożenie gałęzi karczowanych krzewów. 6. Część II obejmuje wykonanie na istniejących rowach m. in. następujących czynności: 1) wykaszanie porostów ze skarp i dna rowu; 2) odmulenie cieków koparką na szerokości dna cieku; 3) oczyszczanie z namułów przepustów; 4) oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich; 5) ręczne wykopy; 6) odkład urobku; 7) profilowanie skarp; 8) naprawa skarp przez darniowanie; 9) rozplantowanie urobku; 10) ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia; 11) wywożenie gałęzi karczowanych krzewów. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 w przypadku Części I oraz załącznik nr 6a w przypadku Części II do SIWZ. 8. Część I przedmiotowego zadania realizowana jest z udziałem środków w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. 9. Część II przedmiotowego zadania realizowana jest z udziałem środków w ramach dotacji celowej z budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 10. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, przepisami BHP. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej określającej przedmiot zamówienia. 11. Wykonawca wyłoniony w powyższym przetargu przed zawarciem umowy na poszczególne części lub część będzie zobligowany do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w następujących wysokościach: 1) dla Część I - 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy) 2) dla Część II - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia, powinien zsumować kwoty przypadające na każdą część, na którą składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć np. w tytule przelewu części, na które wnosi wadium. 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego – Spółka Wodna Gminy Darłowo - 42 8566 0003 0114 3548 5000 0001, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument należy załączyć do oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Spółka Wodna Gminy Darłowo) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach