Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie, konserwacja i obsługa, remonty oraz naprawy podewastacyjne instalacji i urządzeń oświetlenia tuneli i przejść podziemnych na terenie miasta Lublin na okres 4 lat.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-401 Lublin, Krochmalna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 665 700 , fax. 814 665 701
 • Data zamieszczenia: 2018-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
  Krochmalna 13j
  20-401 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 665 700, fax. 814 665 701
  REGON: 6077887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/zdm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie, konserwacja i obsługa, remonty oraz naprawy podewastacyjne instalacji i urządzeń oświetlenia tuneli i przejść podziemnych na terenie miasta Lublin na okres 4 lat.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie eksploatacji, obsługi, konserwacji i remontów instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przepisami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony od porażeń oraz aktualnej "Instrukcji ruchu i eksploatacji oświetlenia przejść podziemnych, tuneli i kładek na terenie Gminy Lublin", a w szczególności: 1.1. W zakresie konserwacji i obsługi instalacji i urządzeń: 1.1.1. Kontrolę świecenia punktów świetlnych. 1.1.2. Wymianę spalonych (uszkodzonych) źródeł światła. 1.1.3. Kontrolę stanu ochrony przeciwporażeniowej. 1.1.4. Kontrolę stanu przewodów, połączeń i osprzętu. 1.1.5. Kontrolę stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetleniowych. 1.1.6. Kontrolę stanu zabezpieczeń (zamknięć) rozdzielni przed dostępem osób postronnych i nieuprawnionych. 1.1.7. Przestawianie zegarów sterujących oświetleniem (zgodnie z tabelą przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego). 1.1.8. Naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementów instalacji (przewody, puszki rozgałęźne, korytka kablowe, kable, wyposażenie rozdzielni, orurowanie itp.). 1.1.9. Wykonywanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony od porażeń (w tym pomiary rezystancji uziemień) - jeden raz w ciągu trwania umowy (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) oraz każdorazowo po remoncie. 1.1.10. Sprawne usuwanie awarii i ewentualnych zagrożeń. Awarie powodujące przerwy eksploatacyjne dłuższe niż 24 godziny powinny być zgłaszane Zamawiającemu. 1.1.11. Utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie estetycznym tj. mycie i czyszczenie punktów świetlnych oraz sprawdzanie i na bieżąco usuwanie z urządzeń nielegalnych reklam, ogłoszeń, nalepek, drutów, zamalowań itp. 1.1.12. Malowanie wszystkich elementów i konstrukcji metalowych niecynkowanych 1 raz w ciągu trwania umowy - w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 1.1.13. Dokonywanie (wspólnie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego) odbiorów technicznych urządzeń nowowybudowanych oraz po naprawach gwarancyjnych, remontach i przebudowach. 1.1.14. Zgłaszanie na bieżąco Zamawiającemu konieczności naprawy bądź wymiany uszkodzonych elementów instalacji i urządzeń oświetleniowych. 1.1.15. Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania remontu lub przebudowy instalacji i urządzeń oświetleniowych. 1.1.16. Utylizacja niesprawnych źródeł światła oraz uszkodzonych elementów instalacji. 1.1.17. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zawierającej zakres wykonywanych czynności oraz wyniki kontroli, oględzin i przeglądów. 1.2. W zakresie remontów i napraw podewastacyjnych urządzeń oświetleniowych: 1.2.1. Wymianę zniszczonych lub zużytych eksploatacyjnie opraw oświetleniowych. 1.2.2. Wymianę zniszczonych lub zużytych eksploatacyjnie osłon ochronnych. 1.2.3. Wymianę zniszczonych lub zużytych eksploatacyjnie elementów instalacji, w tym: przewodów, kabli i osprzętu instalacyjnego. 1.2.4. Wymianę skradzionych lub zniszczonych zegarów sterujących oświetleniem. 1.2.5. Naprawę lub wymiana rozdzielni (złącz kablowych) lub ich obudów. 1.2.6. Naprawę linii kablowych. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich prac objętych zamówieniem wskazane i opisane w pkt. 1, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności: 2.1. Kontrola świecenia punktów świetlnych. 2.2. Wymiana spalonych (uszkodzonych) źródeł światła. 2.3. Kontrola stanu ochrony przeciwporażeniowej. 2.4. Kontrola stanu przewodów, połączeń i osprzętu. 2.5. Kontrola stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetleniowych. 2.6. Kontrola stanu zabezpieczeń (zamknięć) rozdzielni przed dostępem osób postronnych i nieuprawnionych. 2.7. Przestawianie zegarów sterujących oświetleniem (zgodnie z tabelą przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego). 2.8. Naprawa bądź wymianę uszkodzonych elementów instalacji (przewody, puszki rozgałęźne, korytka kablowe, kable, wyposażenie rozdzielni, orurowanie itp.). 2.9. Sprawne usuwanie awarii i ewentualnych zagrożeń. 2.10. Dokonywanie (wspólnie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego) odbiorów technicznych urządzeń nowowybudowanych, oraz po naprawach gwarancyjnych, remontach i przebudowach. 2.11. Zgłaszanie na bieżąco Zamawiającemu konieczności naprawy bądź wymiany uszkodzonych elementów instalacji i urządzeń oświetleniowych. 2.12. Wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania remontu lub przebudowy instalacji i urządzeń oświetleniowych. 2.13. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zawierającej zakres wykonywanych czynności oraz wyniki kontroli, oględzin i przeglądów. 2.14. Wymiana zniszczonych lub zużytych eksploatacyjnie opraw oświetleniowych. 2.15. Wymiana zniszczonych lub zużytych eksploatacyjnie osłon ochronnych. 2.16. Wymiana zniszczonych lub zużytych eksploatacyjnie elementów instalacji, w tym: przewodów, kabli i osprzętu instalacyjnego. 2.17. Wymiana skradzionych lub zniszczonych zegarów sterujących oświetleniem. 2.18. Naprawa lub wymiana rozdzielni (złącz kablowych) lub ich obudów. 2.19. Naprawa linii kablowych. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71334000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Uwaga! W oświadczeniu należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia. 2. Wycena ofertowa. 3. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca: 3.1. określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT); 3.2. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt 3.1.) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty podatku (VAT). Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych. 6. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4).2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. III.4).2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach