Przetargi.pl
BIEŻĄCE UTRZYMANIE, KONSERWACJA I NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA KONINA

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62510 Konin, Ul. Zakładowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 240 24 50 , fax. 63 240 24 51
 • Data zamieszczenia: 2018-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
  Ul. Zakładowa 4
  62510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 240 24 50, fax. 63 240 24 51
  REGON: 36311886100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCE UTRZYMANIE, KONSERWACJA I NAPRAWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA KONINA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w prawidłowej pracy (tj. nadawanie sygnałów sekwencji podstawowej lub ostrzegawczych) oraz zabezpieczenie wszystkich powstałych awarii. 2.Prowadzenie prac konserwacyjnych polegających między innymi na: a)wymianie uszkodzonych: źródeł światła, odbłyśników, filtrów, soczewek, przesłon z symbolami, ekranów kontrastowych, daszków ochronnych, uszczelek, osłon przeciwsłonecznych, elementów akustycznych, pierścieni mocujących, bezpieczników, przycisków dla pieszych również ze zwrotnym potwierdzeniem zgłoszenia – w razie potrzeby, b)odnowieniu ekranów kontrastowych - raz w ciągu trwania umowy, c)regulacji układów zasilania energią elektryczną i sterowania ruchem – w razie potrzeby, d)utrzymaniu sygnalizatorów w czystości - raz na kwartał, e)utrzymaniu znaków aktywnych w czystości - raz na kwartał. 3.Naprawa sygnalizacji. Zakres robót związanych z robotami naprawczymi sygnalizacji świetlnych obejmuje usuwanie każdej awarii drogowej sygnalizacji świetlnej, niezależnie od przyczyny jej powstania (tj. m.in. zdarzeń losowych, wypadku, kolizji lub dewastacji), polegające na naprawie (wymianie) między innymi: a) pętli indukcyjnych, b) wymianie uszkodzonych elementów sygnalizacji, tj. m.in. daszków sygnalizatorów, drzwiczek latarni, ekranów kontrastowych, konsoli, komory latarni, mocowań wysięgników, wkładów sygnalizatora, latarni sygnałów pieszych oraz ulicznych, muf kablowych, konstrukcji wsporczej sygnalizacji, zasilacza sterownika, pakietu MGS w sterowniku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach