Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2021

Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5752110-13 , fax. 655 752 142
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
  ul. Rynek 2
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5752110-13, fax. 655 752 142
  REGON: 52573100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.gostyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową gr. 4 cm – szacunkowy zakres robót 1850 m2; 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami gr. 2 cm - szacunkowy zakres robót 500 m2; 3. Profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną gr. 4 cm - szacunkowy zakres robót 7100 m2; 4. Remont nawierzchni tłuczniowej, tłuczniem głębokość wyboi do 8 cm - szacunkowy zakres robót 1000 m2. Podana szacunkowa ilość poszczególnych zakresów robót może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne, stan techniczny dróg i możliwości finansowe. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót w terminie 10 dni roboczych od dnia poinformowania faksem lub mailem o zakresie robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach