Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Olecko w roku 2019

Nadleśnictwo Olecko ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875 234 261 , fax. 875 234 467
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Olecko
  ul. Kościuszki 32
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875 234 261, fax. 875 234 467
  REGON: 79050496400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olecko.bialystok.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Olecko w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Olecko polegające na zakupie wraz z dowozem i wbudowaniu kruszywa naturalnego 0-31,5 z dodatkiem 30% kruszywa przekruszonego w ilości 3000m3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Olecko, według poniższego zestawienia: Lp Nazwa leśnictwa Ilość planowanego kruszywa m3 Odległość od siedziby zamawiającego liczona w obie strony km Obręb Pakiet I 1 Doliwy 248 32 Olecko 2. Gąski 192 34 3. Kłosowo 208 26 4. Puchówek 176 34 5. Szczedranka 176 14 6. Zajdy 176 18 RAZEM 1176 Pakiet II 7. Czostków 192 80 Kowale 8. Nasuty 240 70 9. Kowalki 240 40 10. Cisowo 240 40 11. Mieruniszki 208 35 12. Dąbrówki 176 50 RAZEM 1296 Pakiet III 13. Wronki 176 50 Jucha 14. Wilczewo 176 45 15. Krzywy Róg 176 40 Ogółem 528 Kod CPV 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części, zwane pakietami Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów. Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Wykonawca podczas wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego przestrzegać będzie zasad ujętych w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz U. z 2003 r . nr 32 poz 262 ze zm.), Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (zarządzenie nr 54 Dyrektora DGLP z 21 listopada 2011 r.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U z 2006 r. Nr 58 poz. 405 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719). Jednocześnie Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność karną i cywilną za ewentualne straty, jakie powstałyby w majątku Zamawiającego na skutek nieprzestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, na którym będą wykonywane prace objęte niniejszym postępowaniem, w celu dokonania oceny warunków realizacji zamówienia. Każdorazowo termin lustracji terenowej należy uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów w Nadleśnictwie Olecko. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu laboratoryjne badanie próbki kruszywa, które zamierza wbudować w drogi podczas prowadzonych prac utrzymaniowych. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia pobierze komisyjnie próbki kruszywa wbudowanego i zleci badania laboratoryjne. Jeżeli wyniki badania próbek będą zgodne z opisem z załącznika 5 do SIWZ, roboty zostaną odebrane a koszt wykonania badań obciąży Zamawiającego. O ile wyniki będą niezgodne z opisem z załącznika 5, roboty nie zostaną odebrane a koszt wykonania badań obciąży Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców wniesienia wadium. Wysokość wymaganego wadium ustala się na kwotę 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł.). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2019 r., Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ S.A Oddział Olecko 59160014621028204380000002 , a w tytule wpłaty należy wpisać Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: „Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Olecko w roku 2019”. 5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 4 , kopia przy ofercie). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Ustawy . 8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony razem z ofertą w oddzielnym opakowaniu, a jego kopia w ofercie. 9. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach