Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jedwabno w roku 2019

Nadleśnictwo Jedwabno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6213005, 6213775 , fax. 896 213 015
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jedwabno
  ul. 1 Maja 3
  12-122 Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6213005, 6213775, fax. 896 213 015
  REGON: 51002269100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_jedwabno
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Jedwabno w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących napraw dróg leśnych polegających na: - profilowaniu dróg leśnych poprzez co najmniej dwukrotny przejazd równiarką w każdą stronę i nadanie spadków poprzecznych o nachyleniu (+,-) 4% - 130,65 km; - wykonaniu w najniższych punktach drogi odpływów wody; - usunięciu z dróg korzeni i kamieni pozostałych po profilowaniu; - dowiezieniu i rozplantowaniu na wskazanych odcinkach dróg 5035 ton pospółki żwirowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 4 100 PLN. Wadium może być wniesione w formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BOŚ o/Olsztyn 86 1540 1072 2001 5071 0912 0001 lub Bank Spółdzielczy Szczytno O/Jedwabno nr 59 8838 1015 2004 0105 8623 0001 z dopiskiem: „Wadium – Bieżące utrzymanie dróg leśnych”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13.06.2019 r. do godz. 10.00. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału, łącznie z ofertą do dnia składania ofert do godziny 10.00. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium, winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; - wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają koncesję na wydobycie pospółki żwirowej lub dokument potwierdzający, że oferent będzie dysponował pospółką z legalnego źródła.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1. formularz ofertowy Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty Wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3. kosztorys ofertowy uwzględniający cały zakres robót wynikający z załączonego do SIWZ zestawienia ilości wraz z opisem robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach