Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska.

Nadleśnictwo Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Długa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 889 818 , fax. 585 889 814
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kaliska
  ul. Długa 64
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 585 889 818, fax. 585 889 814
  REGON: 19003675000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielna jednostka organizacyjna LP nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z awaryjnym utrzymaniem i naprawą dróg leśnych w miejscach wskazanych na załącznikach mapowych i technologią ujętą w przedmiarze. Prace obejmują czyszczenie skrajni drogi, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10cm. Wykonanie mechanicznego profilowania korony drogi wraz z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni. Karczowanie pni na niektórych pozycjach (wycinka po stronie zamawiającego), czyszczenie skrajni drogi. Podbudowa z kruszywa łamanego 7 cm, warstwa górna o grubości 8 cm po mechanicznym zagęszczeniu. Kruszywo tłuczeń kamienny łamany o frakcji 0-31,5mm. 2. Dodatkowo (pozycja nie ujęta w przedmiarze) dostawa 1 000 t kruszywa tłuczeń kamienny łamany o frakcji 0-31,5mm z dostawą (2 pozycje po 500 t każda), rozgarnięciem i mechanicznym zagęszczeniem w miejsca wskazane na załącznikach mapowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja: 1) Mapki z zaznaczonymi odcinkami dróg. – zał. nr 9 do SIWZ, 2) Przedmiar robót – zał. nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 13.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert podanego w pkt 16.1 SIWZ. 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 12 2030 0045 1110 0000 0040 3700; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310) Wadium w formie wymienionej w punkcie 13.3.b), 13.3.c), 13.3.d), 13.3.e), należy wnieść przez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie Zamawiającego tak, aby wadium znalazło się w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert podanego w pkt 16.1 SIWZ. Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego oraz winny obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 14 niniejszej SIWZ. 13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 13.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 13.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 13.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 13.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ Dokument wypełniony przez wykonawcę. 3. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną z wyszczególnieniem cen materiałów. 4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, składa wraz z ofertą, wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków przez wykonawcę oraz że nie otwarto jego likwidacji Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach