Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni ulic powiatowych na terenie Kożuchowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100b
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4585330 , fax. 068 4585330
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli
  ul. Wojska Polskiego 100b 100b
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 4585330, fax. 068 4585330
  REGON: 97121818700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-nowasol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni ulic powiatowych na terenie Kożuchowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie czystości oraz zieleni ulic powiatowych na terenie Kożuchowa. Wykaz ulic, których dotyczy przedmiot zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz ulic. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w miejscach gdzie mają być wykonywane prace oraz uzyskał na swoja odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zastanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. 3. Bieżące utrzymanie zieleni na ulicach powiatowych dotyczy obszarów trawników, kompleksów żywopłotów, krzewów oraz drzew i polega na wykonaniu przez Wykonawcę następujących prac: a) powierzchniowe czyszczenie obszarów zieleni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, b) pięciokrotne koszenie i zgrabienie trawy w terminach: 20-30.05.2015., 20-30.06.2015., 20-30.07.2015., 20-30.08.2015., 20-30.09.2015, c) trzykrotne odchwaszczanie, formowanie i odmładzanie żywopłotów i krzewów w terminach: do 30.05.2015., do 30.07.2015. i do 30.09.2015, d) usuwanie odrostów korzeniowych drzew w terminach jak w punkcie 3 c. e) wygrabianie opadłych liści i sprzątnięcie odłamanych gałęzi, f) załadowanie, wyładowanie, transport na składowisko odpadów, nieczystości, zgrabionej trawy, opadłych liści, odrostów, gałęzi, które są wynikiem wykonania czynności opisanych w punktach 3 a - 3 e oraz ich składowanie. 4. Bieżące utrzymanie czystości na ulicach powiatowych dotyczy całej powierzchni: jezdni, placów, rynsztoków, miejsc o nawierzchni gruntowej między krawężnikiem a chodnikiem oraz pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego i polega na wykonaniu przez Wykonawcę następujących prac: a) sprzątanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (także opadłych liści, odłamanych gałęzi, piasku i innych), b) zamiatanie powierzchni jezdni, c) interwencyjne, mechaniczne oczyszczanie jezdni oraz ścieków przykrawężnikowych przy pomocy zamiatarek mechanicznych (po zimie) sieci dróg powiatowych, d) interwencyjne, mechaniczne oczyszczanie ścieżki rowerowej o szerokości od 1,5 do 2,50 m, e) czyszczenie rynsztoków, f) likwidacja zmiotek ulicznych, g) sprzątanie piasku, który zalega przy krawężnikach i wpustach ulicznych w związku z zimowym utrzymaniem ulic (metodą ręczną lub mechaniczną), h) likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przykrawężnikowej, i) dodatkowe mechaniczne oczyszczanie jezdni polegające na usunięciu z jezdni oraz ścieków przykrawężnikowych zanieczyszczeń występujących na niej przy pomocy samojezdnych zamiatarek mechanicznych wyposażonych w podciśnieniowy system zasysania zanieczyszczeń lub mechaniczny system usuwania zanieczyszczeń (zamiatarka elewatorowa), wykaz ulic i częstotliwość tego rodzaju oczyszczania określono w załączniku nr 1 (kolumna 6) do opisu przedmiotu zamówienia, mechaniczne oczyszczanie należy wykonywać w takiej porze dnia aby nie powodować znacznych utrudnień w ruchu drogowym oraz uciążliwej emisji hałasu, j) sprzątnięcie liści i śmieci zgromadzonych przez mieszkańców na chodnikach w wyniku sprzątania chodników, k) opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Kożuchowa, l) załadunek, wyładunek, transport na składowisko odpadów nieczystości, które są wynikiem wykonania czynności opisanych w punktach 4a - 4i oraz ich składowanie, ł) wykonawca w okresie zimowym od 15.11.2015r. do 28.02.2016r. w razie wystąpienia śliskości pośniegowej i gołoledzi na chodnikach zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych interwencyjnie na zlecenie zamawiającego posypie śliskie chodniki piaskiem i usunie śnieg. 5. Częstotliwość wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz czystości na ulicach określona jest w Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz ulic. W okresie dwóch miesięcy jesiennych: w październiku i listopadzie należy uwzględnić zwiększenie częstotliwości prac związanych ze sprzątaniem opadłych liści, ich załadunkiem, wyładunkiem, transportem na składowisko odpadów. Częstotliwość tych prac oraz ulice, których dotyczą określono w Załączniku nr 1 opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz ulic - kolumna 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń i-lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 55 2030 0045 1110 0000 0173 0080 z dopiskiem wadium w postępowaniu przetargowym PN 05/2015/PZD., (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 7. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10. Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-nowasol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach