Przetargi.pl
BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW

Gospodarka Komunalna w Celestynowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-430 Celestynów, ul. Regucka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 789 70 52 , fax. 22 789 70 52
 • Data zamieszczenia: 2019-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarka Komunalna w Celestynowie
  ul. Regucka 5
  05-430 Celestynów, woj. mazowieckie
  tel. 22 789 70 52, fax. 22 789 70 52
  REGON: 15610184000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gk.itsmedia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest BIEŻĄCA OBSŁUGA I KONSERWACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW. Postępowanie podzielone jest na 2 części: 1 część postępowania: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca całodobowa konserwacja i obsługa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów (wydajność max. ok: 530 m3/d) oraz Glina (wydajność max. ok: 250 m3/d) wraz z istniejącą siecią wodociągową o długości ok. 47 km w miejscowości: Dąbrówka, Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Glina, Pogorzel, Jatne gm. Celestynów. 2 część postępowania: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca całodobowa konserwacja i obsługa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów (wydajność max. ok: 2000 m3/d), pompowni wody w miejscowości Ponurzyca wraz z istniejącą siecią wodociągową o długości około 60 km w miejscowości Celestynów, Stara Wieś, Lasek, Regut, Podbiel, Tabor, Ponurzyca, Zabieżki gm. Celestynów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto (tj. za świadczenie usług przez 12 miesięcy) oraz cenę za 1 miesiąc wykonywania usługi, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach