Przetargi.pl
Bieżąca naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kłobuck w leśnictwie: Rębielice, Wapiennik, Popów, Lemańsk, Bartkówka

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, Zakrzewska 85
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3172695 , fax. 34 3100058
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck
  Zakrzewska 85
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 3172695, fax. 34 3100058
  REGON: 150027008
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kłobuck w leśnictwie: Rębielice, Wapiennik, Popów, Lemańsk, Bartkówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżąca naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kłobuck w leśnictwie: Rębielice, Wapiennik, Popów, Lemańsk,Bartkówka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik doSWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach