Przetargi.pl
Bieżącą konserwację dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin

Gmina Radzymin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-250 Radzymin, pl. T. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 667 67 67, , fax. 22 667 68 99
 • Data zamieszczenia: 2020-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzymin
  pl. T. Kościuszki 2
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 22 667 67 67, , fax. 22 667 68 99
  REGON: 13269700000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżącą konserwację dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin. Zamówienie podzielone jest na części: Część 1: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie miasta Radzymin. Część 2: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie wsi: Arciechów, Wolica, Popielarze, Opole, Stare Załubice, Nowe Załubice, Borki, Ruda, Łosie, Łąki, Mokre, Zawady, Zwierzyniec, Emilianów, Stary Dybów, Dybów Folwark. Część 3: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie wsi: Cegielnia, Wawrzyna, Sieraków, Stare Słupno, Słupno Osiedle, Nowe Słupno, Ciemne, Dybów Kolonia, Wiktorów, Nadma Pólko, Nadma Stara, Nowy Janków, Stary Janków, Rżyska. Część 4: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin - remonty cząstkowe chodników i parkingów. Część 5: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin - oznakowanie pionowe i poziome. Szczegółowy zakres robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar stanowi podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) DLA CZĘŚCI nr 1: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych), 2) DLA CZĘŚCI nr 2: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych). 3) DLA CZĘŚCI nr 3: 8 500,00 PLN (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych); 4) DLA CZĘŚCI nr 4: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych); 5) DLA CZĘŚCI nr 5: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określania warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach