Przetargi.pl
Bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8110688 w. 104 i 208 , fax. 22 8110688 w. 200
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Mehoffera 72/74 72/74
  03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8110688 w. 104 i 208, fax. 22 8110688 w. 200
  REGON: 00029370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zol.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Sue Ryder SPZOZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452590007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zol.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach