Przetargi.pl
Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin, z podziałem na części

GMINA RADZYMIN ogłasza przetarg

 • Adres: 05-250 Radzymin, Plac Tadeusza Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RADZYMIN
  Plac Tadeusza Kościuszki 2
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  REGON: 013269700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzymin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie gminy Radzymin, z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie miasta Radzymin, z wyłączeniem Rejentówki.Część 2: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie: Rejentówki, Arciechowa, Wolicy, Popielarzy, Opola, Starych Załubic, Nowych Załubic, Borek, Rudy, Łosia, Łąk, Mokrego.Część 3: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie: Cegielni, Wawrzyna, Sierakowa, Słupna 1, Słupna 2, Słupna Osiedle, Nowego Słupna, Słupna Górki, Nadmy Pólko, Nadmy Starej.Część 4: Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej i nieulepszonej oraz dróg gruntowych na terenie: Ciemnego, Dybowa Kolonii, Wiktorowa, Nowego Jankowa, Starego Jankowa, Rżysk, Zawad, Zwierzyńca, Emilianowa, Starego Dybowa, Dybowa Folwark.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:1) DLA CZĘŚCI nr 1: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych);2) DLA CZĘŚCI nr 2: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).3) DLA CZĘŚCI nr 3: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)4) DLA CZĘŚCI nr 4: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający dla każdej z części zamówienia, wymaga aby Wykonawca wykazał, że:a) posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie): to jest w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej:− jedną robotę polegającą na bieżącym utrzymaniu dróg w zakresie ich napraw lub remontów, w okresie minimum 5 miesięcy;− jedną robotę polegającą na przeprowadzeniu remontów cząstkowych chodników lub parkingów, w okresie minimum 5 miesięcy;W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli spełni go przynajmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli zatem wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, planują wspólnie zrealizować część zamówienia objętą warunkiem, wówczas warunek udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie doświadczenia, zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli spełni go ten jeden podmiot udostępniający zasoby.b) posiada zdolność techniczną, to jest: dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym:− samochód samowyładowczy w ilości 2 szt.− równiarka samojezdna w ilości 1 szt.− koparko-ładowarka w ilości 2 szt.− walec statyczny samojezdny w ilości 1 szt.− walec wibracyjny samojezdny w ilości 1 szt.− zespół prądotwórczy przewoźny w ilości 1 szt.− pompa zatapialna w ilości 1 szt.− samochód skrzyniowy w ilości 1 szt.− piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą w ilości 1 szt.− recykler do asfaltobetonu o wydajności 2,5-3,5 tony/godzinę− piła spalinowa do cięcia kostki w ilości 1 szt.− zagęszczarka wibracyjna w ilości 1 szt.Zamawiający nie wymaga szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku, gdy o zamówienie będzie ubiegało się konsorcjum wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach