Przetargi.pl
Bieżąca dostawa prefabrykatów betonowych- II postępowanie

Powiat Włocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Cyganka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 230 46 00 , fax. 54 230 46 71
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Włocławski
  ul. Cyganka 28
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 230 46 00, fax. 54 230 46 71
  REGON: 91086855300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wloclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca dostawa prefabrykatów betonowych- II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa prefabrykatów betonowych do remontów i budowy chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu włocławskiego w 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówione prefabrykaty betonowe muszą posiadać deklarację zgodności z PN-EN lub aprobatę techniczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233, z późn. zm.). Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 2. Wymagania zamawiającego dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Prefabrykaty, stanowiące przedmiot zamówienia będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb zamawiającego na podstawie pisemnych, faksem i telefonicznych zamówień. 2) Wykonawca dostarczy i rozładuje prefabrykaty swoim transportem i swój koszt, w ciągu do 5 dni roboczych do miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie powiatu włocławskiego, licząc od dnia złożenia zamówienia, w godz. 8:00-15:00 poniedziałek- piątek. (termin realizacji jednorazowej dostawy jest punktowany, zgodnie z przyjętym drugim kryterium oceny ofert – Czas realizacji jednorazowej dostawy). 3) Wykonawca na dostarczone prefabrykaty udzieli gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia. 4) W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od zamawiającego reklamacji. 5) Zamawiający zastrzega sobie, że ilości prefabrykatów wskazane w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wielkości podanych w Formularzu cenowym. Ostateczna ilość poszczególnych prefabrykatów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu cenowym. 6) W przypadku wzrostu zapotrzebowania na prefabrykaty do remontów i budowy chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu włocławskiego w 2019 r. w wyniku zwrócenia się o pomoc rzeczową do powiatu włocławskiego samorządów lokalnych, Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu zamówienia i wynikające z tego zwiększenie jego wartości do 50% wartości określonych pierwotnie. 3. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ; Formularz cenowy - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; Zobowiązanie podmiotu trzeciego (fakultatywnie jeżeli dotyczy); Pełnomocnictwo (fakultatywnie jeżeli dotyczy); Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach