Przetargi.pl
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2019r.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, Piekarskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 576 23 76, , fax. 825 766 830
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  Piekarskiego 3
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576 23 76, , fax. 825 766 830
  REGON: 11008453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkrasnystaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2019r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2019r., wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Przewidywana ilość zakupionego paliwa w okresie trwania umowy: - benzyna bezołowiowa Pb 95 - 4.000 litrów, - olej napędowy ON - 99.000 litrów. Oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680) oraz odpowiadać pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, a także muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych. Realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie w formie bieżących, bezgotówkowych tankowań – dokonywanych przez upoważnionych Pracowników Zamawiającego – do zbiorników pojazdów, urządzeń oraz maszyn i kanistrów (określonych przez Zamawiającego) na stacjach/stacji paliw będących/będącej w dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dysponować stacją paliw znajdującą się w odległości nie większej niż 7,0 km od siedziby Zamawiającego (ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw) – licząc odległość po drogach utwardzonych oraz z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego – umożliwiającą tankowanie każdego dnia w miesiącu 24h/dobę. Stacje paliw będące w dyspozycji Wykonawcy, w celu realizacji zamówienia, muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (Dz.U. z 2014r., poz. 1853 z późn. zm.) Zakup przedmiotu zamówienia dokonywany będzie w miejscu dystrybucji, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić bezgotówkową realizację zakupu paliwa, w każdy dzień miesiąca przez 24/h dobę. Każdorazowa sprzedaż paliw ewidencjonowana będzie na dokumencie wydania towaru (WZ). Pełny zakres informacji zawarty w SIWZ dostępnej na stronie www.pgkkrasnystaw.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem, wydanej zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest przez Wykonawcę, bez odrębnego wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.pgkkrasnystaw.pl informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach