Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach na rok 2020.

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 35457111011220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach na rok 2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych bezpośrednio do zbiorników pojazdów oraz do kanistrów dla sprzętu spalinowego użytkowanego w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach, przy użyciu kart paliwowych w 2020 roku. 2. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne zakupy paliwa na stacjach paliw Wykonawcy, realizowane z wykorzystaniem elektronicznych, bezgotówkowych kart paliwowych, do pojazdów, maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego. 3. Przewidywana ilość kart paliwowych:  55 kart paliwowych przypisanych konkretnemu pojazdowi z jego numerem rejestracyjnym;  25 kart imiennych wystawionych na Zakład Zieleni Miejskiej w celu zaopatrzenia w paliwo maszyn i sprzętu spalinowego. Szczegółowe ustalenia w zakresie ilości kart paliwowych, ich rodzajów oraz wprowadzonych limitów i opcji uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą, z którym Zamawiający podpisze umowę. Opłaty za karty paliwowe zgodnie z cenami Wykonawcy podanymi w ofercie. 4. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie realizacji zamówienia:  olej napędowy ON - 72 500 [l]  benzyna bezołowiowa Pb 95 - 22 200 [l] Podane w SIWZ ilości asortymentu są wielkościami orientacyjnymi. 5. Prawo opcji 1) Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający może zmniejszyć / zwiększyć maksymalnie do 30% wynagrodzenie brutto za podstawowy przedmiot umowy. 2) Wynagrodzenie brutto za podstawowy przedmiot umowy zostanie wskazane przez Wykonawcę w pkt A ppkt 2 na druku „OFERTA WYKONAWCY” stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 3) Zmiana wynagrodzenia, w ramach prawa opcji, może być związana z:  zmniejszeniem / zwiększeniem zapotrzebowania na paliwo wiążącym się ze zmniejszeniem / zwiększeniem zakresu prac Zamawiającego na terenie miasta Katowice,  zmniejszeniem / zwiększeniem taboru samochodowego / sprzętowego Zamawiającego,  ewentualną zmianą cen paliw. Rabat podany na druku oferty będzie obowiązywał także dla prawa opcji. 4) W przypadku: a) skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, b) niewykorzystania części zamówienia objętego prawem opcji (przy skorzystaniu przez Zamawiającego z opcji zwiększającej wynagrodzenie) Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia. 5) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający winien złożyć Wykonawcy na piśmie nie później niż do dnia 30 listopada 2020 roku. 6. Przedmiot zamówienia winien posiadać świadectwo jakości oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz w Polskiej Normie:  benzyna bezołowiowa Pb-95 PN – EN 228,  olej napędowy (letni i zimowy) ON PN – EN 590. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość paliw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn.zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w terminie wskazanym w Rozdziale XIV pkt 1 ppkt 1) SIWZ: 1) Wraz z ofertą (wzór OFERTY stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ): a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, c) Pełnomocnictwo (powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, ustanowionego do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusz. e) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy przedstawia: 1) informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 lit. a) i b) SIWZ, 2) oświadczenie tego podmiotu (Załącznik Nr 6 do SIWZ) określające w szczególności: a) zakres zasobów innego podmiotu udostępnianych Wykonawcy, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) oświadczenia i dokumenty o jakich mowa w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1. 5. Podmioty zagraniczne 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Konsorcjum firm: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną, b) ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum, c) oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 1) lit. „a)” (Załącznik nr 3 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy Wykonawca wchodzący w skład konsorcjum, d) oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 1 ppkt 1) „b)” (Załącznik nr 4 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ustanowiony pełnomocnik konsorcjum, e) dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym Rozdziale pkt 3 ppkt 1) lit. „a)-d)” składa każdy Wykonawca, f) dokumenty, oświadczenia i wykazy wymienione w niniejszym Rozdziale pkt 3 ppkt 2) lit. „a)-b) składa ustanowiony pełnomocnik konsorcjum, g) oświadczenie o grupie kapitałowej (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy Wykonawca. 2) Spółka cywilna: a) Wspólnicy ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną, b) ten sam Wspólnik może być członkiem tylko jednego konsorcjum, c) oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 1) lit. „a)” (Załącznik nr 3 do SIWZ) o o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy Wspólnik, d) oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt 1 ppkt 1) „b)” (Załącznik nr 4 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ustanowiony pełnomocnik spółki, e) dokumenty i oświadczenie wymienione w niniejszym Rozdziale pkt 3 ppkt 1) lit. „a)-d)” składa każdy Wspólnik, f) dokumenty, oświadczenia i wykazy wymienione w niniejszym Rozdziale pkt 3 ppkt 2) lit. „a)-b) składa ustanowiony pełnomocnik spółki, g) oświadczenie o grupie kapitałowej (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy Wspólnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach