Przetargi.pl
BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W ŁOWICZU w 2020 r.

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 837 36 23 , fax. 46 837 36 23
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji
  ul. Armii Krajowej
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 46 837 36 23, fax. 46 837 36 23
  REGON: 75010066600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzk.bip.lowicz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W ŁOWICZU w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest bezgotówkowa dostawa i tankowanie oleju napędowego do autobusów i pojazdów służbowych MZK w Łowiczu na terenie miasta Łowicza w odległości nie większej niż 3 km od siedziby zakładu w sposób zapewniający możliwość tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 5.00 - 24.00 a w sobotę w godz. 6.30 -20.00, w dni świąteczne od 8.00 do 20.00. Paliwo musi odpowiadać aktualnie obowiązującym wymaganiom jakościowym (dla oleju napędowego wg Polskiej Normy PN-EN 590:2013 UJ lub odpowiednio inna obowiązująca w chwili dostawy). Dodatkowo do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym Wykonawca będzie stosował olej napędowy o parametrach - zakresach dla olejów napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w przedmiotowych rozporządzeniach dotyczących wymagań jakościowych oleju napędowego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680). Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowią załączniki numer 1 będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Dostawa i tankowanie paliw oleju napędowego polegać będzie na sukcesywnym /uzależnionym od potrzeb/ tankowaniu pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego. Przewidywana szacunkowa ilość zakupionego oleju napędowego ON Ekodisel : 150.000 litrów. Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy przyjąć jako założenia do wyceny oferty. Zrealizowanie mniejszych bądź większych dostaw nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Warunki realizacji zamówienia: 1) Zamawiający będzie dokonywał tankowania samochodów służbowych w stacji paliw Wykonawcy. 2) zakup paliw płynnych do samochodów służbowych będzie odbywał się w formie bezgotówkowej, 3) faktury za transakcje dokonane będą wystawiane przez Wykonawcę co dziesięć dni i wysłane Zamawiającemu wraz z wydrukiem: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Łowiczu zestawienie transakcji zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, zawierającym następujące informacje: − numer faktury − imię i nazwisko kierowcy − data transakcji − numer rejestracyjny pojazdu − ilość, wartość netto i brutto zatankowanego paliwa − miejsce tankowania 4) Rozliczenie zakupu paliwa do samochodów służbowych będzie dokonywane według zmiennej ceny obliczanej jako suma kwoty bazowej wynikającej z hurtowej ceny oleju napędowego obowiązującej u producenta w dniu tankowania publikowanej na jego stronie internetowej oraz kwoty korygującej. Podstawą ustalenia kwoty korygującej ( dodatniej lub ujemnej ) jest różnica między ceną ofertową a ceną hurtową oleju napędowego obowiązującej u danego producenta w dniu składania oferty wyszczególnionej w kolumnie e załącznika Nr 3 do SIWZ . 5) Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty ostatniej sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym i wystawienia faktury przez Wykonawcę. 2. Zaoferowanie towaru sprzecznego z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi - nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów; 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712600-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 20000 zł ( dwadzieścia tys. złotych) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późno zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank BGŻ BNP Paribas S. A. konto nr : 24 1600 1462 1024 1197 8000 0003 Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego! Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pok. 6 - Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty przed terminem składania ofert. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych wart. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia : 25.02.2020 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 2. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona, Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, którego oferty nie wybrano jako najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobligowany wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wart. 25 ust. 1, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3.Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (z dnia 2019.04.25 Dz.U.2019.755 t.j.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (z dnia 2019.04.25 Dz.U.2019.755 t.j. ). a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (dokumenty podmiotów zagranicznych) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dwóch powyższych podpunktach – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; (dokumenty podmiotów zagranicznych). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); e) Wykaz wykonania przynamniej jednej dostawy (w ramach jednej umowy) odpowiadającej wielkością co najmniej przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 700 tys. PLN w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w czterech powyższych podpunktach, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im, zapisane powyżej terminy. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązania potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty należy złożyć w formie oryginału. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 10. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 11. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 12. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa powyżej oraz klauzula„ za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 13. Pełnomocnictwa, o którym mowa w SIWZ w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach