Przetargi.pl
Badanie ankietowe dotyczącego wiedzy i postaw Polaków wobec szczepień przy zastosowaniu metody CAWI

Polski Instytyt Ekonomiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226285585
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Instytyt Ekonomiczny
  Aleje Jerozolimskie 87
  02-001 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226285585
  REGON: 38137509300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pie.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Badanie ankietowe dotyczącego wiedzy i postaw Polaków wobec szczepień przy zastosowaniu metody CAWI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego wiedzy i postaw Polaków wobec szczepień przy zastosowaniu metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). Badanie ma być przeprowadzone zgodnie z następującymi parametrami: 1 Nazwa badania Badanie dorosłych Polaków dotyczące wiedzy i postaw wobec szczepień 2 Metoda badawcza CAWI 3 Szacowany średni czas trwania jednego wywiadu 15 min 4 Opis rodzaju pytań w kwestionariuszu pytania zamknięte, wieloitemowe, wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, 1-2 pytania otwarte 5 Populacja osoby indywidualne 6 Wielkość próby Próba podstawowa – 1200 Próba dodatkowa - 400 7 Maksymalna liczba dni roboczych na konsultację kwestionariusza badania oraz przygotowanie kompletnego skryptu badania 7 dni roboczych 8 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Konsultacja metodologiczna kwestionariusza, dostarczenie wagi postratyfikacyjnej dla wybranych kryteriów 9 Orientacyjny termin realizacji badania Styczeń/Luty 2021 r. 10 Kryteria rekrutacyjne Próba podstawowa: osoby w wieku 18+ Próba dodatkowa: osoby w wieku 55+ rozstrzygnięcie za pomocą pytania weryfikującego wiek 11 Kryteria reprezentatywności próby 1. Dla próby podstawowej (1200): a. kobieta/mężczyzna – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%, b. wiek zdefiniowany poprzez następujące grupy wiekowe: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 lata – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%, c. wykształcenie (podstawowe i niższe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, policealne, wyższe) – wypełnienie kwoty na poziomie min. 50%, d. województwo zamieszkania – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%, 2. Dla próby dodatkowej (400): a. kobieta/mężczyzna – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%, b. wiek zdefiniowany poprzez następujące grupy wiekowe: 55-64,65+ – wypełnienie kwoty na poziomie min. 70%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79311200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach