Przetargi.pl
Asfaltowanie dróg gminnych

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Asfaltowanie dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Asfaltowanie dróg gminnych, które obejmuje następujące odcinki : 1) droga osiedlowa w m. Prawiedniki , ulica Leśna na odcinku dł. 265 mb ; 2) droga dojazdowa w Prawiednikach ( łącznik) na odcinku dł. 320 mb; 3) droga osiedlowa w m. Ćmiłów , ulica Leśna na odc. dł. 495 mb ; 4) droga dojazdowa w m. Kazimierzówka ( wzdłuż lasu) na odc. dł. 432 mb; 5) droga gminna nr 107108L Majdan Mętowski - Dominów na odc. dł. 960 mb; 6) droga dojazdowa w Mętowie ul. Lazurowa na odc. dł. 800 mb; 7) droga dojazdowa w Mętowie , działka nr 199/4 ( od drogi woj.) odcinek o dł.140 mb; 8) droga dojazdowa w m. Wilczopole na działce nr 171 ( 2 skrzyżowania ) o pow. 150 m2, 9) droga dojazdowa w m. Żabia Wola na działce nr 76, odcinek dł.160 mb; 10) wykonanie progów zwalniających: - w m. Kalinówka, ul. Dębowa – 2 sztuki - o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 1,2 m ( szerokość) x 4,5 m ( długość ) x 0,06m ( wysokość); - w m. Kalinówka na działce ew. nr 415 ,w okolicy ul. Krokusowej – próg wyspowy o nawierzchni z kostki brukowej ( czerwonej ) o wymiarach 2,4m x 4 m x 0,10 – 2 sztuki ( para ). Uwaga ! Progi należy wycenić wg. kalkulacji własnej na podstawie opisu jw. Zakres robót w szczególności polega na wykonaniu następujących robót drogowych : - robot pomiarowych w tym: geodezyjne wskazanie granic pasa drogowego na każdym odcinku drogi; - korytowaniu pod nową konstrukcję na poszerzeniach istniejącego utwardzenia; - wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 o średniej grubości 10 cm , min.7 cm ; - wykonaniu warstwy podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w trwały sposób odporność na absorbcję kapilarną wody o ≤130MPa wraz z profilowaniem i zagęszczaniem o grubości warstwy 35 cm i szerokości 3,0 m ( dotyczy drogi gm. Nr 107108L Majdan Mętowski – Dominów) w załączeniu STWIORB ; - dwukrotnym skropieniu podbudowy emulsją asfaltową wykonanej podbudowy; - wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości od 2,0 m do 5,0 m i grubości 6 cm w tym : 3 cm – w- wa wiążąca + 3 cm w-wa ścieralna ; - wykonaniu obustronnego pobocza z destruktu asfaltowego o szer. 0,5 m i gr. 6 cm; - wykonaniu mijanek samochodowych przy nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego o gr. 15 cm ; - regulacji wysokościowa istniejących zjazdów z kruszywa 0/31/5 o średniej grubości w-wy 5 cm - regulacji studzienek kanalizacyjnych 26 szt. w tym: w Ćmiłowie , ul. Leśna 12 sztuk, w Mętowie ul. Lazurowa - 7 szt. , Mętów na działce nr 199/4 – 7 szt. – wykonaniu progów zwalniających 2 sztuki - o nawierzchni bitumicznej i wymiarach 1,2 m ( szerokość) x 4,5 m ( długość ) x 0,06m ( wysokość); – wykonaniu progu zwalniającego wyspowego o nawierzchni z kostki brukowej ( czerwonej ) o wymiarach 2,4m x 4 m x 0,10 – 2 sztuki ( para ); Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót na poszczególne odcinki dróg dołączonych do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 4. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach . 6. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 7. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. Uwaga: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek zamawiającego upływem terminu składania ofert (tj. przed wyznaczoną w danym dniu godziną składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w ust. 1 pkt 1), ust. 2 ppkt 1), ust. 3 ppkt 1 oraz udt. 4 Rozdziału X SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2), ust. 3 pkt 2), 3), 4) Rozdziału X SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 5. Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp : W stosunku do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 1) Rozdziału X SIWZ, 2) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ). Uwaga: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) Rozdziału X SIWZ. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przedkłada Zamawiającemu dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) Rozdziału X SIWZ dotyczący tego podwykonawcy. 8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia podwykonawcy i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy tj. dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) Rozdziału X SIWZ. 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Zgodnie z 26 ust. 6 Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach