Przetargi.pl
AM/AZ/PN-151/10 Wykonanie i montaż umeblowania Sali wykładowej oraz Sali seminaryjnej w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu na parterze lewego skrzydła budynku przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-537 Wrocław, ul. Pasteura 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 784 00 44; 784-11-73 , fax. (071) 784 00 45
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
  ul. Pasteura 1 1
  50-537 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 784 00 44; 784-11-73, fax. (071) 784 00 45
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AM/AZ/PN-151/10 Wykonanie i montaż umeblowania Sali wykładowej oraz Sali seminaryjnej w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu na parterze lewego skrzydła budynku przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie, dostawa i montaż umeblowania Sali wykładowej oraz Sali seminaryjnej w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu na parterze lewego skrzydła budynku przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu Meble określone zostały rodzajowo, konstrukcyjnie, wymiarowo i ilościowo w zał. 2 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga złożenia wadium w postępowaniu AM/AZ/PN-151/10

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.am.wroc.pl Link przetargi ZZP 2010 nr PN-151/ 10.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach